Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-672/27.10.2016 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-672/27.10.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-672/2016 г.
София, 24.10.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни („Комисията”) в състав: членове – Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева, на редовно заседание, проведено на 13.09.2017 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по основателност жалба с рег. № Ж-672/27.10.2016 г., подадена от Е.И.К. срещу „Т.Т.” ЕООД.
Комисията е сезирана от жалбоподателката с твърдение, че няколко дни преди подаване на жалбата с нея се свързал по телефона непознат мъж, който се е представил за служител в „Т.Т.” ЕООД. Въпросният служител отказал да даде отговор на въпроса от къде има нейния телефон и как е получил достъп до личните ѝ данни, тъй като е знаел нейното име, служебно положение и положение в обществото.
Непознатият господин е предложил на жалбоподателката да инвестира сума пари в тяхната компания за извършване на форекс търговия. Тя твърди, че лицето е разполагало с данни от банковата ѝ сметка, включително състоянието на депозитите ѝ. От дружеството са знаели за семейството ѝ и техния социален и финансов статус.
Г-жа Е.И.К. счита, че тя и семейството ѝ са в опасност, заради достъпа на тази фирма до техните данни. Моли за проверка срещу злоупотреба с лични данни от страна на „Т.Т.” ЕООД и за проверка дали дружеството има право на видеонаблюдение в техния офис, защото мисли, че е била снимана без да бъде уведомена и без изричното ѝ съгласие.
Към жалбата няма приложени доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от ответното дружество е изискано да представи писмено становище и относими към случая доказателства.
С писмо изх. № П-2409/06.04.2017 г. „Т.Т.” ЕООД е уведомено на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство и е предоставена възможност за изразяване на становище и представяне на доказателства. Писмото, изпратено на адреса на седалище и адрес на управление, е върнато в цялост с отметка „непознато лице”.
На 18.04.2017 г. писмото с изх. № П-2409/06.04.2017 г. е изпратено повторно до „Т.Т.” ЕООД на посочения в Търговския регистър електронен адрес.
При извършена служебна справка в Комисията се установи, че дружеството „Т.Т.” ЕООД не е подало заявление за регистрация, съгласно разпоредбите на чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, съответно не е вписано в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. Дружеството не е подало молба за освобождаване от задължение за регистрация като администратор на лични данни, съответно не е освободено по надлежния ред от това задължение.
На проведено на 21.06.2017 г. заседание на Комисията жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в административното производство са конституирани: жалбоподател – Е.И.К. и ответна страна – „Т.Т.” ЕООД. Комисията прие решение, с което се назначи извършване на проверка на ответното дружество със следните задачи: да се установи обработва ли „Т.Т.” ЕООД лични данни на жалбоподателката и да се установи спазени ли са разпоредбите на ЗЗЛД при обработване на лични данни на физически лица чрез система за видеонаблюдение. Страните са редовно уведомени за насроченото за 26.07.2017 г. заседание на Комисията за разглеждане на жалбата по същество.
С оглед конкретизиране на мястото на проверката, от жалбоподателката е изискана информация за точен адрес и време на посещение на офиса на дружеството. Видно от известието за доставка, писмото е получено на 28.06.2017 г. от бащата на жалбоподателката – И.И. Отговор от г-жа Е.И.К. не постъпи.
Поради невъзможността да се установи предварителен контакт и с управителя на „Т.Т.” ЕООД с цел насрочване на проверка, на 12.07.2017 г. и 13.07.2017 г., съчетано с други организирани проверки (текущи проверки в сектор „Здравеопазване”), проверяващият екип посети офис на дружеството, находящ се на адрес *****, посочен в Търговски регистър като адрес за кореспонденция с Национална агенция по приходите. След многократни позвънявания на посочения ап. № **, както и съседни апартаменти на етажа, не отвори никой.
На 17.07.2017 г., проверяващият екип посети седалището и адреса на управление на дружеството, находящ се на адрес: ****. Установи се, че посочения за седалище адрес се обитава от лицето Г.К., пенсионерка, която заяви, че живее сама, не познава и никога не е виждала управителя на „Т.Т.” ЕООД – К.В.В.
На същата дата 17.07.2017 г., проверяващият екип посети посочен в интернет офис на „Т.Т.” ЕООД, находящ се на адрес: ********. Установи се, че на този адрес се намира бизнес център, в който действително се е помещавало дружеството, но по данни на длъжностно лице от центъра, преди около 6 месеца дружеството се е изнесло от офиса си в сградата, като не е заплатило задълженията си, както към собствениците на бизнес центъра, така и към свои служители. По данни на същото длъжностно лице при напускането си управителят на „Т.Т.” ЕООД е заявил, че дружеството преустановява дейност.
С писмо рег. № П-5124/14.07.2017 г., изпратено на електронния адрес, посочен в Търговския регистър, повторно се изиска становище от дружеството с указване на правните последици при неоказване на съдействие на Комисията при упражняване на правомощията ѝ. Такова е депозирано с рег. № П-5249/21.07.2017 г., подадено от К.В. В него се твърди, че наведените в жалбата твърдения са били предмет на проверка по подаден сигнал от Е.И.К. до Икономическа полиция. Информира, че в качеството на управител на дружеството е бил повикан в полицията, за да даде обяснения. Служители на Министерство на вътрешните работи от девето районно управление гр. София вече били разговаряли с жалбоподателката и се установило, че подадената жалба е фалшива, не е подадена от Е.И.К. и подписът не е нейният. К.В. информира, че вече няма връзка с дружеството, защото на 12.07.2017 г. е продал своите дружествени дялове на И.И.Д., който е новият собственик и управител. Счита, че това обстоятелство е видно от извършеното вписване в Търговския регистър.
Към становището е приложена справка от Търговския регистър за актуалното състояние на „Т.Т.” ЕООД.
Поради късно изразеното становище на бившия управител на дружеството, депозирано на 21.07.2017 г., екипът бе възпрепятстван да изпълни поставените задачи на проверката – да установи обработва ли дружеството лични данни на Е.И.К. и спазени ли са разпоредбите на ЗЗЛД при обработване на лични данни на физически лица чрез система за видеонаблюдение.
На проведеното на 26.07.2017 г. редовно заседание, с оглед новопостъпилата информация за смяна на собствеността, управителя и адреса на седалището и адреса на управление на ответната страна, Комисията прие решение да бъде отложено разглеждането на жалбата по същество и да се извърши повторна проверка на новия адрес на дружеството. Разглеждането на жалбата по същество е отложено за 13.09.2017 г., за което страните са редовно уведомени. 
При така установената фактическа обстановка Комисията разгледа жалбата по същество, като приема жалбата за неоснователна въз основа на следните правни изводи:
Законът за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Съгласно легалната дефиниция, дадена в чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. В жалбата са изложени твърдения за обработване на данни за жалбоподателката, които имат качеството на лични данни съгласно цитираната разпоредба.
При извършената повторна проверка, обективирана в констативен акт № ППН-02-117/28.08.2017 г., проверяващият екип посети новото седалище и адрес на управление, находящо се на адрес ******. Установи се, че на посочения адрес се помещават други юридически лица, служители на които заявили, че познават управителя на „Т.Т.” ЕООД и предоставили негов телефонен номер. След осъществяване на връзка с него, проверяващият екип посети друг офис на дружеството, находящ се на адрес: *****, посочен от управителя.
Установи се, че И.Д. отскоро е собственик на дружеството и по негови данни не разполага с никакви документи, свързани с „Т.Т.” ЕООД, поради факта, че предишният управител К.В.  не му е предал такива, в т.ч. сключени трудови или граждански договори, договори с контрагенти, както и бази данни, съдържащи лични данни на физически лица. Настоящият управител заяви също, че не познава Е.И.К., не е чувал за нея и няма каквито и да било отношения с нея. Декларира, че ако получи документи на дружеството, включително съдържащи лични данни на жалбоподателката, ще уведоми и ще ги предостави в Комисията.
По време на проверката не е констатирано обработване на лични данни на физически лица от страна на „Т.Т.” ЕООД, в т.ч. и на Е.И.К. От анализа на събраните доказателства и съгласно разпределението на доказателствената тежест в производството се налага извода, че твърдението на жалбоподателката за обработване на личните ѝ данни от страна на ответното дружество са недоказани и като такива следва да бъдат оставени без уважение.
По отношение на твърдението на жалбоподателката за обработване на личните ѝ данни чрез незаконосъобразно видеозаснемане, предвид непосочването в жалбата на адрес на посетения офис, от г-жа Е.И.К. бе изискано да конкретизира точен адрес. Отговор в този смисъл не последва. За изчерпателност на проверката, въпреки настъпилата в хода на производството промяна на седалището и адрес на управление на дружеството, проверяващият екип осъществи проверка и на това твърдение на жалбоподателката в открития от служителите на Комисията офис. Установи се, че на посетения адрес не е изградена система за видеонаблюдение, с оглед на което и това твърдение на жалбоподателката следва да бъде оставено без уважение като недоказано.
Комисията за защита на личните данни, като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство, и на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД,
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж-672/27.10.2016 г., подадена от Е.И.К. срещу „Т.Т.” ЕООД, като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд София – град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/

Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-672/27.10.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings