Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2017 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи оповестяването на резултатите от различни видове изпитни форми и обемът на информация, която трябва да бъде публикувана

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи оповестяването на резултатите от различни видове изпитни форми и обемът на информация, която трябва да бъде публикувана


СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-1748/2017
гр. София, 05.04.2017 г
.

ОТНОСНО: Въпроси, касаещи оповестяването на резултатите от различни видове изпитни форми и обемът на информация, която трябва да бъде публикувана.
  

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков на заседание, проведено на 05.04.2017 год., разгледа въпроси на граждани (вх. № П-1748/17.03.2017 год.; вх. № ЗАП-110/05.04.2017 год. и др.) във връзка със Становище (№ П-1001/10.02.2016 год.) на Комисията, изразено през 2016 година по повод публичното оповестяване - на входа на училищата или интернет страниците им, на списъци с три имена на ученици и резултати от проведени оценявания на знанията им. Становището беше изразено във връзка с въпрос от майка на ученик от 51 СОУ „Елисавета Багряна”, гр. София дали е допустимо и законосъобразно училищата да оповестяват публично информация с описаното по-горе съдържание под формата на списъци на ученици.

 

В хода на разглеждане на административната преписка, КЗЛД поиска становища от заинтересованите страни – Министерството на образованието и науката (МОН) и директора на 51 СОУ „Елисавета Багряна”, гр. София. В отговора на МОН (№ П-2153/24.03.2016 г.) не се взема отношение, поради липса на правно основание по изложения въпрос. Директорът на 51 СОУ „Елисавета Багряна”, гр. София счита, че няма забранителни текстове по отношение на публикуването и поставя към Комисията допълнителни въпроси:
В кои от изброените случаи не е нарушение да се поставят на публично място (входа на училището или интернет страницата му) списъци с имената на ученици, брой точки или оценки, които са получили:
- За новоприети ученици в първи, пети и осми клас;
- За резултати от олимпиади и състезания;
- За резултати от приравнителни и други изпити.
Становището на КЗЛД отчита нормативната празнота по изложения казус и едновременно с това препоръчва няколко алтернативни възможности за публикуване на информацията, които са съобразени с общите принципи за защита на личните данни, предпочитанията на законните представители на учениците, както и най-удобните за заинтересованите лица механизми, позволяващи достъп до касаещата ги информация, а именно:
Липсата на нормативна уредба в сферата на образованието по отношение на начина, по който става оповестяването на резултатите от различните видове изпитни форми и обемът информация, която трябва да бъде публикувана, обуславя прилагането на общите правила на ЗЗЛД. За да бъде законосъобразно публичното оповестяване, което е вид обработване на лични данни, трябва да бъде дадено изричното информирано съгласие на законните представители на учениците, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.
По отношение на публикуването, то трябва да се извърши съобразно принципите на съотносимост и пропорционалност – данните да се събират само за конкретни, точно определени законни цели. Биха могли да се възприемат различни подходи, като например индивидуален достъп до списъците с оценки или публикуването им на интернет страницата на училището, като достъпът да се осъществява с индивидуален код и парола”.
В следствие на изразеното от КЗЛД становище и практическата му реализация от отделните училища, беше получено запитване от г-жа М.Р. (вх. № П-1748/17.03.2017 год.), в което съобщава, че е задала въпроси към МОН, без да получи конкретни отговори (приложен отговор от МОН с изх. № 94-732/01.03.2017 год.). Посочва, че в следствие на Становището на КЗЛД, последните месеци се провеждат: Състезания без класиране; състезания без имена, а с номера на участници; подписване на декларации за информирано съгласие от родители и въпреки това липса на публични резултати и класиране; липса на прозрачност при провеждане на процедурата при Държавния план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически” или „Природни науки”. Счита, че липсата на класиране, до което да имат достъп всички участници, лишава кандидатите както от интерес към състезанията по всички дисциплини, така и от стимул за участие.
Едновременно с писмото, изпратено до КЗЛД, г-жа М.Р. публикува същата информация в интернет форума http://forum.alekdimitrov.com/index.php/topic,60391.0.html  със заглавие: „Протестно писмо до КЗЛД и МОН”. В електронната публикация се призовава да се подкрепи здравия разум и да се изпратят електронни писма до Комисията за защита на личните данни и до Министерството на образованието и науката с приложен текст на писмо, в което да бъде допълнена само информация относно име на подаващия писмото и e-mail.
В писмото се поставят три въпроса:
1. С какво списъкът с разпределението на явяващите се деца по стаите на сградата, в която се провежда състезанието/олимпиадата се различава по смисъла на ЗЗЛД от списъка с резултати на учениците и не представлява ли и той „Обработване на лични данни”.
В допълнение се посочва, че поради липса на такива списъци при провеждане на състезания, децата-кандидати и техните родители се струпват пред вратата на сградата, в която се провежда обявеното състезание. Струпването и стресът при децата и родителите създават предпоставки освен за натрупване на излишно напрежение, но и са опасни за здравето на децата.
2. Задължително ли е спазването за обявяване на публично класиране при подписване на Декларации за информирано съгласие.
В допълнение се посочва, че до днешна дата няма класиране от областен кръг на Националната олимпиада по математика (НОМ) за гр. София, при положение, че голяма част от родителите са подписали декларация за информирано съгласие относно публикуването на резултатите на децата от областен кръг на НОМ и желаят да има такова класиране, но такова няма, дори само за техните деца, при положение, че резултатите са съобщени в повечето училища преди повече от месец.
3. Би ли било решение на проблема със защитата на личните данни, ако още в регламента на състезанието/олимпиадата бъде заложено публичното оповестяване на резултатите. Възможно ли е при нежелание ученикът да фигурира с трите си имена в състезание (не изпит) да бъде разрешено по регламент той да фигурира с номер, под който ще бъдат оповестени публично резултатите му. Така всички участници в състезанието ще бъдат включени в класирането и всеки ученик ще знае къде се е класирал.
С оглед на гореизложеното, предвид доводите и аргументите, изложени в Становище на КЗЛД № П-1001/10.02.2016 год. и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
1. Съдържанието на списъците с разпределението на явяващите се деца по стаите на сградата, в която се провежда състезанието/олимпиадата, не е предмет на становището на КЗЛД с № П-1001/10.02.2016 год. Съдържанието на тези списъци е техническа форма на подготовка на съответното състезание/олимпиада с цел улесняване разпределението на участниците в отделните стаи на сградата и няма пречка те да бъдат поставени на подходящо място в сградата на съответното учебно заведение.
За разлика от тези списъци, списъците с резултати от съответното състезание/олимпиада съдържат информация за демонстрираните знания и ниво на подготовка на отделните ученици. В комбинация с трите имена на участниците, въпросната информация недвусмислено идентифицира конкретните физически лица и като такава представлява „Обработване на лични данни” по смисъла на ЗЗЛД. Поради тази причина КЗЛД в становището си от 2016 г. е посочила няколко алтернативни възможности за публикуване на информацията, съобразени с общите принципи за защита на личните данни, предпочитанията на законните представители на учениците и най-удобните за заинтересованите лица механизми, позволяващи достъп до касаещата ги информация.
2. Подписването на Декларация за информирано съгласие предполага желанието и съгласието на законните представители на участниците в състезания/олимпиади информацията за техните деца да бъде публично оповестена, без анонимизиране на имена или постигнати резултати. При наличие на такава декларация публичното оповестяване на резултатите на конкретния участник ще бъде изцяло в съответствие с правилата за законосъобразно обработване на лични данни.
Въпросът за класирането не е от компетентността на КЗЛД, тъй като същото се извършва от компетентните за това лица, след преглед и анализ на постигнатите от отделните участници резултати.
3. Вариантът, предвиждащ включванев правилата за провеждане на състезанието/олимпиадата на публичното оповестяване на резултатите допустим и законосъобразен. Разбира се, при нежелание ученикът да фигурира с трите си имена в състезание, може да бъде предвидено по регламент той да фигурира с номер, под който да бъдат оповестени публично резултатите му. Това ще позволи всички участници в състезанието да бъдат включени в класирането и всеки ученик да знае как се е класирал.
4. Поради разнородната практика в различните учебни заведения и предвид значителния обществен интерес, КЗЛД счита, че Министерството на образованието и науката следва да предприеме необходимото за еднородно и трайно регламентиране с подзаконов нормативен акт на всички въпроси, свързани с предоставянето и публичното оповестяване на информация, съдържаща лични данни на ученици, в т. ч. резултати от изпити и класирания от олимпиади, състезания и др.
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи оповестяването на резултатите от различни видове изпитни форми и обемът на информация, която трябва да бъде публикувана


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2