Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2009 г. » Становище на КЗЛД по поставени от Искра Ангелова въпроси за спазване на Закона за защита на личните данни при прилагане на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Становище на КЗЛД по поставени от Искра Ангелова въпроси за спазване на Закона за защита на личните данни при прилагане на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

            Относно: поставени въпроси за спазване на Закона за защита на личните данни приприлагане на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
 
Комисията за защита на личните данни в състав, председател: Венета Шопова, и членове: Валентин Енев, Красимир Димитров, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 10.06.2009 г. разгледа искане за становище с вх. № В-1081/25.05.2009 г., подадено от г-жа Искра Ангелова – председател комисия, съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Столичен общински съвет.
В постъпилото искане се поставят следните въпроси:
1. Коя от информацията, предоставяна с декларациите по чл. 12, ал. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси е защитена информация по смисъла на Закона за защита на личните данни;
2. Коя от декларираната информация може да бъде публикувана без да се нарушават разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни, по повод постъпили искания за становища е имала възможността да изрази своето становище във връзка с прилагането на Закона за защита на личните данни при изпълнение на задължението по чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, лични данни е всяка информацияотнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. От своя страна "специфични признаци" са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.
Предвид изложеното и с оглед данните, които се декларират чрез декларациите по чл. 12, ал. 1 от ЗПРКИ може да се приеме, че всяка информация, отразена в декларациите представлява лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
Обработването на лични данни следва да е подчинено на принципите по чл. 2, ал. 2 от Закона за защита на личните данни, и по-конкретно да се обработват законосъобразно и добросъвестно; да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; и да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
Разпространението на лични данни, като действие по тяхното обработване, може да бъде допустимо при наличие на едно от основанията, предвидени в чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
В конкретния случай е налице изискването на чл. 17,ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Съгласно разпоредбата, задължените органи обявяват на интернет страницата си декларациите по чл. 12 от същия закон. Обявяването на декларациите следва да бъде извършвано при спазване на Закона за защита на личните данни.
Предвид обстоятелството, че декларациите по чл. 12 от ЗПРКИ следва да се обявяват при спазване на ЗЗЛД, при изразяване на настоящето становище, следва да се отчетат основните принципи за обработване на лични данни с цел гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот, както и опазване правата на съответното физическо лице.
Защитата за правата на физическото лице при обработване на личните му данни се изразява в спазване принципите за обработване на данните комулативно обвързано с наличие на основания за допустимост на обработването на лични данни.
Във връзка с изложеното по-горе и на основание чл. 10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД Комисията за защита на личните данни, изразява следното
 
СТАНОВИЩЕ:
Предвид нормата на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни всяка информация, отразена в декларациите по чл. 12, ал. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси представлява лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
С оглед спазване на основните принципи за обработване на лични данни с цел гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот, както и опазване правата на съответното физическо лице, обявяването на лични данни от декларациите по чл. 12 в изпълнение на чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, с изключение на имената на декларатора, следва да става след изрично писмено съгласие на физическото лице – декларатор, оформено в отделен текст към същата декларация. Обявяването не трябва да съдържа изображение на подписа на декларатора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Венета Шопова /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings