Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-276/23.07.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-276/23.07.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-276/2015 г.
София, 16.12.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 25.11.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по същество жалба рег. № Ж-276/23.07.2015 г., подадена от М.П.Д. срещу „Е.Е.“ ООД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от М.П.Д., с изложени в същата твърдения за неправомерно обработване на личните му данни от „Е.Е.“ ООД.
Жалбоподателят твърди, че през месец юли 2015 г. установил, че „Е.Е.“ ООД „качва снимки в интернет пространството“ на личните му данни – три имена, единен граждански номер и подпис и допълва, че снимките на документите съдържащи личните му данни не са защитени с потребителско име и пароли са свободно достъпни на конкретно посочени в жалбата интернет страници, линкове към които има на страниците на olx.bg и bazar.bg. Г-н М.П.Д. твърди, че не е давал съгласие документите съдържащи личните му данни да бъдат снимани от „Е.Е.“ ООД, да се публикуват в интернет или да се предоставят на трети лица в случая - olx.bg и bazar.bg.
Към жалбата е приложено копие на разпечатка на публикуваните документи съдържащи личните му данни и разпечатка на интернет страниците на които документите са достъпни.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от „Е.Е.“ ООД е изискано писмено становище и представяне на относими доказателства.
В отговор от дружеството изразяват становище за неоснователност на жалбата, оспорват твърденията на жалбоподателя и сочат, че обработват личните му данни законосъобразно и не са предоставяли същите на сочените в жалбата трети лица.  Информират, че между „Е.Е.“ ООД и юридическите лица собственици на olx.bg и bazar.bg са сключени договори съответно на 05.03.2014 г. и 19.11.2013 г., съгласно които страните приемат да обединят усилията си при разработката, вграждането и популяризацията на софтуерен продукт „Потребителски модул за доставка от съответния сайт и „Е.Е.“ и за интеграция на сайта и електронната система на Е.“. Допълват, че модулът представлява софтуерен компонент, добавен в клиентската част на съответния сайт, достъпна за потребителите на сайта след регистрация с потребителско име и парола и дава възможност на потребителите на сайта да получават достъп до услугите извършвани от „Е.Е.“ ООД съгласно обявени Общи условия. Сочат, че за да публикуват обява в двата сайта и да ползва отстъпка от „Е.Е.“ ООД потребителя следва да се регистрира с потребителско име и парола, като приема общите условия за ползване на сайтовете.
От „Е.Е.“ ООД сочат, че към всяка пратка доставена от дружеството прилагат снимки на кореспондиращите документи, като копие на товарителницата с подпис на получателя и снимка на разходен касов ордер по пратки с наложен платеж, изплатен в брой, като уточняват, че в разходния касов ордер клиента вписва саморъчно и доброволно трите си имена, единен граждански номер и подпис. За проследяване статуса на пратката и сумите по нея дружеството предоставя информация и за снимки към пратката чрез линк до които достъп има само клиента/потребителя чрез своето потребителско име и парола. Твърдят, че достъп до снимките на документи съдържащи лични данни на потребителя има само потребителя след въвеждане на съответно потребителско име и парола. 
От дружеството са категорични, че не са предоставяли личните данни на жалбоподателя на посочените в жалбата сайтове.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалба № Ж-276/23.07.2015 г. съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация. Налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес. Има за предмет неправомерно обработване на личните данни - три имена, единен граждански номер и подпис на жалбоподателя от „Е.Е.“ ООД чрез публикуването им в интернет пространството и предоставянето им на трети страни – в случая на „А.Б.“ ЕООД – поддържащо платформата olx.bg, както и „Р.“ ООД собственик на сайта bazar.bg. С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, който съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. В конкретния случай жалбата е насочена срещу „Е.Е.“ ООД, което безспорно притежава качеството на администратор на лични данни.
От направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че дружеството е изпълнило задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД и е регистрирано като администратор на лични данни с идент. № 1589 и заявени регистър „Персонал“ и „Контрагенти“.
На проведено на 30.09.2015 г. заседание на Комисията, жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в производството са конституирани: жалбоподател – М.П.Д., ответна страна – „Е.Е.“ ООД и заинтересовано страни „А.Б.“ ЕООД – поддържащо платформата olx.bg и „Р.“ ООД собственик на сайта bazar.bg. Страните са редовно уведомени за насроченото на 25.11.2015 г. заседание за разглеждане на жалбата по същество.
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна от „А.Б.“ ЕООД и „Р.“ ООД са изискани писмени становища и доказателства.
В отговор от страна на „Р.“ ООД е ангажирано становище за неоснователност и недоказаност на жалбата. От дружеството оспорват твърденията на жалбоподателя и твърдят, че на дружеството не са предоставяни личните данни на жалбоподателя по описания в жалбата начин, както и че не са имали достъп до такива данни. Твърдят, че не събират и не обработват данни индивидуализиращи жалбоподателя, по начин посочен в жалбата. От дружеството информират, че същото е администратор на платформата bazar.bg, която предоставя възможност на потребителите си да публикуват малки обяви или да получават информация за такива обява чрез глобалната мрежа. Твърдят, че за регистрация се изисква представяне на електронна поща и въвеждане на парола, като не се изисква, събира или предоставя на трети страни информация даваща възможност потребителя да бъде идентифициран. От дружеството информират, че между „Е.Е.“ ООД и „Р.“ ООД е сключен договор по силата на който на платформата е изграден „Потребителски модул за доставка“, даващ възможност на потребителите да ползват куриерски услуги на „Е.Е.“ ООД, като заявят и проследят пратките си. Твърдят, че за целите на договора между дружествата не се изискват, не се събират, нито са необходими лични данни относно субектите ползващи куриерски услуги.
Към становището са приложени относими по случая доказателства.
От „А.Б.“ ООД е изразено писмено становище за неоснователност на жалбата. От дружеството информират, че са администратор на платформата olx.bg и с цел удобство за потребителите на платформата съвместно с „Е.Е.“ ООД са разработили система, чрез която потребителите на OLX могат да използват куриерските услугите на „Е.Е.“ ООД с 20% отстъпка, като за повече подробности препращат към посочен в становището линк. От „А.Б.“ ООД оспорват твърденията на жалбоподателя и твърдят, че нямата отношения и не са имали достъп до личните му данни, съдържащи се снимките публикувани на посочените от г-н М.П.Д. интернет страници. В допълнение твърдят, че „единствения начин потребител да достъпи до панел за доставка в профила си и до всички лични данни, свързани с него може да стане чрез и-мейла и паролата, които всеки потребител сам си е съставил и би следвало единствено той да знае“.
С оглед разпределяне на доказателствената тежест в процеса от жалбоподателя са изискани доказателства, в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, но такива не са ангажирани.
На проведено на 25.11.2015 г. заседание на Комисията, жалбата е разглеждана по същество.  
Жалбоподателят – редовно уведомен, не се явява, не се представлява.
„Е.Е.“ ООД – редовно уведомено, представлява се от Л.С. с представено в заседанието пълномощно, която оспорва жалба и моли Комисията да я остави без уважение като неоснователна  
„А.Б.“ ЕООД– редовно уведомено, представлява се от юрисконсулт Д., която оспорва жалба и излага аргументи за нейната неоснователност.
„Р.“ ООД – редовно уведомено, представлява се от адвокат И. от Софийска адвокатска колегия. Адвокат И. поддържа изцяло ангажираното по преписката писмено становище и моли Комисията да остави жалбата без уважение като неоснователна и недоказана. Претендира разноски в размер на 500 лв. за адвокатско възнаграждение.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледана по същество жалба рег. № Ж-276/23.07.2015 г. е неоснователна и недоказана.
Законът за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на  неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Предмет на жалбата е неправомерно обработване на личните данни - три имена, единен граждански номер и подпис на жалбоподателя от „Е.Е.“ ООД чрез публикуването на „снимки“ в интернет пространството на документи, в които се съдържат данните, както и предоставянето им на трети страни –„А.Б.“ ЕООД и „Р.“ ООД  администратори съответно на платформите olx.bg и bazar.bg.
Страните не спорят, че между г-н М.П.Д. и „Е.Е.“ ООД са налице договорни отношения във връзка с ползвани от жалбоподателя куриерски услуги по доставки с наложен платеж, за целите на които г-н М.П.Д. е предоставил лично и доброволно данните си на „Е.Е.“ ООД. Отношенията между страните са уредени съгласно Общите условия на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от ‚Е.Е.“ ООД, съгласно т. 5 от които с подписа си върху документите, които се попълват при приемане на пратките, потребителят декларира, че е запознат и приема Общите условия. С Общи условия за регистриране и използване на персонален кабинет на клиента е-Е. са уредени достъпа, правата, задълженията и отговорностите на потребителите в предоставения от „Е.Е.“ ООД персонален онлайн кабинет. Чрез е-Е. куриерът предоставя възможност на потребителя за онлайн информация за всички пратки, заявки и разпореждания, като за получаване на достъп до ресурсите на персоналния кабинет е необходимо регистрация след която чрез въвеждане на потребителско име и парола и след натискане на виртуалния бутон „вход“ се получава достъп до е-Е. Потребителят носи пълна отговорност за опазване на своята парола, както и за всички действия които се извършват от него или от трети лица чрез използването им.
Съгласно Общите условия Е-Е. е информационна система, при която е осигурен двустранна онлайн комуникация с уеб базирания софтуер за работа на Е. и осигурява възможност на потребителя в реално време да прави справки относно получени /изпратени пратки, наложени платежи за получаване и др. Съгласно ОУ и изпълнение на задълженията по договора за доставка „Е.Е.“ ООД е задължено да изпрати известие, касаещо доставката на пратката, в това число и чрез публикуване на информацията в информационната система на е-Е., за която подателя има предоставен достъп чрез уникално потребителско име и парола.
От събраните по административната преписка доказателства безспорно се установи, че на посочените в жалбата електронни адреси са налични снимки на документи – товарителница и разходен касов ордер, съдържащи лични данни – имена, адрес и единен граждански номер на жалбоподателя, във връзка с договорни отношения между „Е.Е.“ ООД и г-н М.П.Д. за използвани от последния куриерски услуги предлагани от „Е.Е.“ ООД. Личните данни са защитени с потребителско име и парола и предвид обстоятелството, че жалбоподателят има достъп до е-Е. се налага извода, че същият се е регистрирал и ползва персонален кабинет на клиента - е-Е. Достъпа до данните е ограничен и защитен с ключ, видно от съдържанието на линковете. Като доказателство за последното е и направена служебна справка на 27.08.2015 г. от която се установи, че достъп до данните на посочените в жалбата електронни адреси е възможен само чрез точно изписване на комбинацията от символи съдържащите се в посочените в жалбата линкове. В тази връзка Комисията намира за неоснователни твърденията на жалбоподателя изложени в обратна насока, че достъпа до данните е неограничен.
Комисията счита, че не са налице нарушения на разпоредбите на ЗЗЛД при обработване на личните данни на жалбоподателя в качеството му на страна по сключен с „Е.Е.“ ООД договор за куриерски услуги, чрез действия по публикуване на документи съдържащи данните в персоналния онлайн кабинет на клиента е-Е., предвид наличието на условие за допустимост на обработването посочено в чл. 4, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД,  а именно обработването е необходимо за изпълнение на задължение по договор, по който физическото лице за което се отнасят данните е страна.  
От събраните по административната преписка доказателства не се установи обработване на личните данни на жалбоподателя чрез действия по предоставянето им от „Е.Е.“ ООД на „А.Б.“ ЕООД и „Р.“ ООД  администратори съответно на платформите olx.bg и bazar.bg. Твърденията на жалбоподателя изложени в тази насока са оспорени от ответната и заинтересованите страни, същите са недоказани от г-н М.П.Д. и въпреки предоставената на жалбоподателя правна възможност да представи доказателства в подкрепа на твърденията си и указанията, дадени в тази насока, такива не са ангажирани, с оглед което се налага извода за недоказаност, респективно неоснователност на жалбата и в тази й  част.
По отношение на претендираните разноски, Комисията намира, че искането за присъждане на извършените от „Р.“ ООД разходи – платено адвокатско възнаграждение за процесуално предствителсвто, макар и направено своевременно, е неоснователно и го оставя без уважение, като счита че не са налице предпоставки за присъждане на направените разноски.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. Оставя без уважение жалба рег. № Ж-276/23.07.2015 г., подадена от М.П.Д. срещу „Е.Е.“ ООД, като неоснователна.
2.Оставя без уважение искането за присъждане на направените в административното производство разноски от страна на „Р.“ ООД. 
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-276/23.07.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2