Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-156/21.04.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-156/21.04.2015 г.

 РЕШЕНИЕ
№ Ж-156/2015 г.
София, 16.12.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 25.11.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по същество жалба рег. № Ж-156/21.04.2015 г., подадена от В.В.Я. срещу „Е.П.П.“ АД.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от г-н В.В.Я., в която са изложени твърдения за неправомерно обработване на личните му данни от „Е.П.П.“ АД, чрез действия по предоставянето им на „С.Г.Г.“ ООД за целите на събиране на задължение на жалбоподателя в размер на 17,80 лв. (седемнадесет лева и осемдесет стотинки).
Жалбоподателят информира, че на 08.04.2015 г. получил обаждане на мобилния си номер от служител на „Е.П.“ – Варна, който го уведомил, че има задължение от 2012 г. към дружеството в размер на 17,80 лв., което следва да заплати. Г-н В.В.Я. допълва, че по този повод „същия господин“ се свързал с него по телефон и на 20.04.2015 г. и в хода на разговора жалбоподателя установил, че лицето е служител на „С.Г.Г.“ ООД, а не на „Е.П.“ Варна“. 
Жалбоподателят моли, Комисията да извърши проверка по случая.
Към жалбата не са приложени доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от Е.П.П.“ АД и „С.Г.Г.“ ООД е изискано писмено становище и доказателства.
В отговор от „Е.П.П.“ АД изразяват становище за неоснователност на жалбата и молят Комисията да я остави без уважение. От дружеството твърдят, че жалбоподателят е техен абонат с клиентски номер № ****, подал е Заявление № 267379/08.09.2010 г., по описа на дружеството за снабдяване и разпределяне на електрическа енергия на адрес ****** и е предоставил доброволно личните си данни на дружеството, като е декларирал съгласието си същите да бъдат обработвани за целите на договора за доставка на електрическа енергия. Твърдят също, че г-н В.В.Я. е имал ликвидно и изискуемо задължение към дружеството в размер на 17,86 лв. (седемнадесет лева и осемдесет и шест стотинки) за консумирана електрическа енергия на посочения адрес, отразено във фактура № 0089761354/19.05.2012 г. и допълват, че задължението е погасено на 20.04.2015 г. От дружеството твърдят, че нямат договорни отношения със „С.Г.Г.“ ООД и „по никакъв начин и повод не са предоставяли на тази фирма данни за клиенти на „Е.П.П.“ АД“.
Към становището е приложено копие на заявление № 267379/08.09.2010 г.
От страна на „С.Г.Г.“ ООД изразяват становище, с приложено към него пълномощно, за неоснователност на жалбата и молят Комисията да я остави без уважение. От дружеството твърдят, че не обработват лични данни на жалбоподателя, както и че нямат сключен договор за събиране на вземания с „Е.П.П.“ АД.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалба рег. № Ж-156/21.04.2015 г. съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация. Налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което жалбата е редовна.
Жалбата е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес и имат за предмет неправомерно обработване на личните му данни чрез действия по предоставянето им от „Е.П.П.“ АД на „С.Г.Г.“ ООД и обработването им от последното за целите на събиране на задължение на жалбоподателя към енергоразпределителното дружество. С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. Жалбата е насочена срещу „Е.П.П.“ АД и „С.Г.Г.“ ООД, които безспорно притежават качествата на администратори на лични данни.
От направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че дружествата са изпълнили задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, подали са заявления за регистрация и са регистрирани като администратори на лични данни съответно с идент. № 29780 и № 52178. 
На проведено на 10.06.2015 г. заседание на Комисията, жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в производството са конституирани: жалбоподател – В.В.Я. и ответни страни: „Е.П.П.“ АД и „С.Г.Г.“ ООД, в качеството им на администратори на лични данни. Страните са редовно уведомени за насроченото за 08.07.2015 г. заседание на Комисията за разглеждане на жалбата по същество.
В хода на производството от „Е.П.П.“ АД депозират допълнително становище с приложени към него доказателства, в което се сочи, че във връзка събиране на задължението на жалбоподателя към дружеството, личните му данни са предоставени на „Ф.П.К.“ ООД, а отношенията между дружествата са уредени с договор за извънсъдебно събиране на просрочени вземания от клиенти на „Е.П.П.“ АД.
Предвид новопостъпилите доказателства като страна в производството е конституирано и „Ф.П.К.“ ООД, а разглеждането на жалбата по същество е отложено за следващо заседание на Комисията. 
От „Е.П.П.“ АД е изискано и същото представя заверено копие на: сключен с жалбоподателя договор за доставка на електрическа енергия на адрес ******; Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия и за пренос на електрическа енергия; сключен между „Е.П.П.“ АД и „Ф.П.К.“ ООД договор за събиране на вземания.
„Ф.П.К.“ ООД е ангажирало писмено становище за неоснователност на жалбата. От дружеството информират за сключен между „Е.П.П.“ АД и „Ф.П.К.“ ООД договор за извънсъдебно събиране на вземания, с който на „Ф.П.К.“ ООД е възложено да организира с различни средства събирането на неизплатени суми от абонати на енергоразпределителното дружество, като за целта „Е.П.П.“ АД предоставя на „Ф.П.К.“ ООД личните данни на абонатите, с просрочени задължения. От „Ф.П.К.“ ООД допълват, че с предизвестие № К-EPRS-2131/25.08.2015 г. договора е прекратен и в изпълнение на задълженията си по договора и в съответствие с разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от ЗЗЛД, дружеството е унищожило всички съхранявани и обработвани от него лични данни, предоставени от „Е.П.П.“ АД. От „Ф.П.К.“ ООД твърдят, че към 08.10.2015 г. дружеството не обработва и не съхранява лични данни на жалбоподателя г-н В.В.Я.
Към становището са приложени относими по случая доказателства.
На проведено на 25.11.2015 г. заседание на Комисията, жалбата е разглеждана по същество.  
Жалбоподателят – редовно уведомен, не се явява, не се представлява.
„Е.П.П.“ АД – редовно уведомено, не се представлява.
„С.Г.Г.“ ООД – редовно уведомено, не се представлява.
„Ф.П.К.“ ООД – редовно уведомено, не се представлява.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледана по същество жалба рег. № Ж-156/21.04.2015 г. е неоснователна.
Законът за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на  неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД са определени условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни. Законодателят е възприел, че обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва при наличието на поне едно от тези условия, което е предпоставка за законосъобразност на обработването.
От събраните по административната преписка доказателства не се установи обработване на личните данни на жалбоподателя от „Е.П.П.“ АД чрез действия по предоставянето им на „С.Г.Г.“ ООД и обработването им от последното за събиране на задължение на жалбоподателя към „Е.П.П.“ АД. Изложените от жалбоподателят твърденията в тази насока са оспорени от ответните страни, същите са недоказани от страна на г-н В.В.Я. и въпреки предоставената му правна възможност да представи доказателства в подкрепа на твърденията си и дадените указанията, такива не са ангажирани. В тази връзка и съобразно разпределяне на доказателствената тежест в процеса се налага извода за недоказаност и неоснователност на жалбата по отношение на твърденията за предоставяне на личните данни на „С.Г.Г.“ ООД и обработването им от последното за целите на събиране на задължения на г-н В.В.Я. към „Е.П.П.“ АД.
Между страните не е спорно, че жалбоподателят е имал договорни отношения с „Е.П.П.“ АД във връзка с ползвана на адрес ****** електрическа енергия за битови нужди, както и че жалбоподателят е предоставил на дружеството лично и доброволно личните си данни в обем от три имена, единен граждански номер, адрес, телефонен номер и имейл адрес, съдържащите се в подадено до дружеството заявление № 267379/08.09.2010 г. за снабдяване и разпределяне на електрическа енергия.  Страните не спорят, че за консумирана на адреса електрическа енергия за периода от 08.04.2012 г. до 09.05.2012 г. абонатът е имал ликвидни и изискуеми задължения към дружеството в размер на 17,86 лв., същите погасени на 20.04.2015 г.
Страните не спорят, а и видно от събраните доказателства е, че „Е.П.П.“ АД е предоставило личните данни на жалбоподателя в обем от имена, единен граждански номер, адрес за кореспонденция, клиентски номер, абонатен номер и телефонен номер, на „Ф.П.К.“ ООД, а последното е обработвало същите във връзка със събиране на задължения на жалбоподателя към енергоразпределителното дружество. Отношенията между „Е.П.П.“ АД – администратор на лични данни и „Ф.П.К.“ ООД – обработващ лични данни са уредени съобразно разпоредбата на чл. 24, ал. 4 от ЗЗЛД, а именно с Договор № 141/16.2/2015 г., с предмет извънсъдебно събиране на просрочени вземания от клиенти на „Е.П.П.“ АД.
Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД предоставянето на лични данни и тяхната употреба са действия по обработването им и следва да се осъществява съобразно разпоредбите на ЗЗЛД, при наличие на условията за допустимост посочени в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД и спазване на принципите на чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
Обработването на личните данни на жалбоподателя, чрез действия по предоставянето им от „Е.П.П.“ АД на „Ф.П.К.“ ООД и употребата им от последното за целите на събиране на вземания на енергоразпределителното дружество е законосъобразно, при наличие на условие за допустимост на обработването визирано в чл. 4, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД.
Наличието на договорни отношения между администратора на лични данни – „Е.П.П.“ АД и физическото лице г-н В.В.Я., чиито лични данни се обработват за целите на договора, е условие за допустимост при обработването на личните данни на физическото лице по аргумент от чл. 4, ал. 1, ал. 3 от ЗЗЛД. Oбработването е необходимо за изпълнение на задължение по договор, по който физическото лице за което се отнасят данните е страна. Законодателят допуска администраторът да обработва личните данни сам или чрез възлагане на обработващ данни (чл. 24, ал. 1 от ЗЗЛД). В конкретния случай и предвид обстоятелството, че твърденията на дружеството, че жалбоподателят е имал задължение от 17,86 лв. за консумирана електрическа енергия за период 08.04.2012 г. до 09.05.2012 г., не са оспорени от г-н В.В.Я. се налага извода, че същия е имал ликвидни и изискуеми задължения към дружеството във връзка с договорните отношения между страните по заявление № 267379/08.09.2010 г. В тази връзка и предвид договорните отношения между „Е.П.П.“ АД и „Ф.П.К.“ ООД като  администратор и обработващ лични данни се налага извода, че личните данни на жалбоподателя, в качеството му на абонат и задължено лице, са обработени законосъобразно от „Е.П.П.“ АД и „Ф.П.К.“ ООД в хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД.
Предвид обстоятелството, че условията посочени в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД са алтернативно изброени и за законосъобразността на обработване е необходимо наличието на поне едно от тези условия се налага извода, че макар да не е налице изрично съгласие на жалбоподателя за предоставянето на личните му данни на лица различни от администратора на лични данни – „Е.П.П.“ АД във връзка със събиране на задължения по сключения между страните договор, то същото не е необходимо предвид наличието на друго от посочените в разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД условия за допустимост на обработването.
С оглед съдържанието на представените записи на проведени с жалбоподателя телефонни разговори се налага извода, че на жалбоподателя е предоставена информация, която идентифицира администратора на лични данни и обработващия личните данни, като г-н В.В.Я. е уведомен за целите на обработване на личните му данни, а именно че същите се обработват от „Ф.П.К.“ ООД за събиране на задължение към „Е.П.П.“ АД. Следователно като е предоставило информацията по чл. 19, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗЛД, която безспорно дължи по аргумент от чл. 21 от ЗЗЛД, „Ф.П.К.“ ООД е изпълнило алтернативно вменено на администратора или на обработващия лични данни задължение по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД. 
Във връзка с изложеното се налага извода, че личните данни на жалбоподателя са обработени от администратора на лични данни „Е.П.П.“ АД и „Ф.П.К.“ ЕООД законосъобразно, при наличие на разписаното в чл. 4, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД условие за допустимост на обработването в хипотезата на чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от ЗЗЛД. Личните данни на г-н В.В.Я. са обработени в съответствие с принципите визирани в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД, събрани са за точно определени, конкретни и законни цели и не са обработени допълнително по начин несъвместим с тези цели.   
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба рег. № Ж-156/21.04.2015 г., подадена от В.В.Я. срещу „Е.П.П.“ АД, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 

 

ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-156/21.04.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2