Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-117/23.03.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-117/23.03.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-117/2015 г.
София, 15.12.2015 г. 

Комисията за защита на личните данни в състав: Венцислав Караджов, Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков в открито заседание, проведено на 04.11.2015 г. (Протокол № 47), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. № Ж-117/23.03.2015 г.  подадена от  М.Р.М. срещу „О.Б.Б.” АД и „Е.Е.Д.К.“ ООД.
Административното производство пред Комисията за защита на личните данни е образувано на основание чл. 38 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, съдържаща твърдения за неправомерно обработване на  лични  данни. М.Р.М. информира в жалбата си, че на 26.01.2015 г. посетил клон на ОББ АД, за да  открие своя банкова сметка, с цел да получи застрахователно обезщетение. До този момент не е бил клиент на „О.Б.Б.” АД. Предоставил личните си данни на банката, с цел да  бъде открита сметка на негово име. Съобщил им личния си телефонен номер. На 29.01.2015 г. получил обаждане от служител на фирма „Е.и Е.К.” ООД, който заявил, че майка му Ц.И. има задължения към ОББ АД и настоява жалбоподателят да съдейства за изпълнението му. Господин М.Р.М. твърди, че не знае  по някакъв начин да е свързан със задължението на майка си.  Предполага, че информацията за мобилния му номер и родството му с Ц.И. е предоставена от „О.Б.Б.” АД.  Смята обработването на личните му данни за незаконосъобразно, защото няма неизплатени задължения към ОББ АД и не е давал съгласието си да прехвърлят личните му данни на трети лица с цел събиране на вземания.
С писмо изх. № П-3741/11.05.2015 г. на Председателя на КЗЛД, „О.Б.Б.” АД е уведомена на основание чл. 26 от АПК, че по жалбата е образувано административно производство. Предоставен им е срок за писмено становище по жалбата, заверено копие от договор с „Е.и Е.К.” ООД, доказателства относно предоставянето на личните данни на г-н М.Р.М., заверено копие от подаденото заявление за откриване на банкова сметка на жалбоподателя и други относими доказателства.
С писмо изх. № П-3739/11.05.2015 г. на Председателя на КЗЛД „Е.и Е.К.” ООД са информирани за образуваното административно производство. На основание чл. 36 от АПК им е предоставен 7-дневен срок да представят становище, заверено копие на договор с „О.Б.Б.” АД, записи на телефонни разговори с М.Р.М., а също и други относими  към жалбата  доказателства.
С писмо изх. № П-3737/11.05.2015 г. на Председателя на КЗЛД, М.Р.М. е уведомен, че по неговата жалба е образувано административно производство. Информиран е за възможността, ако разполага да предостави и други доказателства, доказващи твърденията му.
От „Е.и Е.К.” ООД изпращат становище ведно с доказателства, заведени под рег. № С-427/25.05.2015 г. Намират подадената жалба за неоснователна и необоснована. Информират, че имат сключен договор с „О.Б.Б.” АД  за възлагане събиране на вземания, но не са получавали лични данни на М.Р.М. Разполагат с такива за Ц.И. Изпратена й е предсъдебна покана - Уведомление, защото е длъжник на ОББ АД.  Твърдят, че техен служител е посетил адреса на  майката на жалбоподателя - Ц.И. От съседи разбрал, че на него г-жа Ц.И. не живее. Съседи ги информирали, че адресът се ползва от нейни роднини и  предоставили телефонен номер, за който предполагали, че е на г-жа Ц.И. При позвъняване се свързали с мъж, чиято самоличност им е неизвестна. Считат, че по никакъв начин не са нарушени правата на жалбоподателя, тъй като и към настоящия момент дружеството не разполага с личните данни на М.Р.М., включително и с неговото име, което им станало известно след подадената жалба. Представят договор от 12.11.2014 г. между ОББ АД и „Е. и Е.К.” ООД. Информират, че не разполагат със записи на проведените разговори с жалбоподателя, защото техническото оборудване, с което са оборудвани не позволява да бъдат правени записи на разговори проведени от мобилен телефон. 
„О.Б.Б.” АД  предоставя становище по жалбата, заведено под рег. № С-431/ 25.05.2015 г. Съобщават, че г-н М.Р.М. е в договорни отношения с ОББ АД, като има подписан договор за разплащателна сметка „Комфорт” на физически лица от 27.01.2015 г. Г-жа Ц.И. също има  договорни отношения с банката, съгласно подписан договор за кредитна карта от 21.02.2007. „О.Б.Б.” АД е регистриран администратор на лични данни. Информират, че имат подписан договор  № RU-02321 с фирма „Е.и Е.К.” ООД с предмет събиране на вземания от клиенти-длъжници на банката.  ОББ АД споделят, че служител на „Е.и Е.К.” ООД е посетил адреса на Ц.И. и след като не успял да я намери,  потърсил контакт с нейни съседи и така получил телефонен номер. От банката твърдят, че не са предоставяли на „Е.и Е.К.” ООД личните данни на М.Р.М. В договорите с банката не съществува връзка между г-н М.Р.М. и г-жа Ц.И., информация за родство извън семейството на кредитополучателя не се събира от банката. Г-н М.Р.М. не се води член на семейството на г-жа Ц.И. Считат жалбата за неоснователна. Към становището прилагат договор за разплащателна сметка „Комфорт”  на физически лица от 27.01.2015 г. на М.Р.М. и копие от Договор с № RU-02321 между „О.Б.Б.” АД и фирма „Е.и Е.К.” ООД.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило пълномощно с рег. № ПЪЛН.-55/05.06.2015 г., с което жалбоподателят упълномощава адвокат К.Д. да го представлява в административното производство по жалба Ж-117/23.03.2015 г.
С оглед задължението на административния орган за установяване на предпоставките за допустимост на искането, регламентирано в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от АПК, както и на основание чл. 38, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, комисията се е произнесла с решение от 09.09.2015 г., с което е обявила жалбата за допустима, предвид съображенията за надлежност на страните, компетентност на КЗЛД, наличие на правен интерес на жалбоподателя, спазване на установения в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД срок. Насрочена е за разглеждане на открито заседание на Комисията на 14.10.2015 г.
Взето е решение от ответните страни да се изискат нови доказателства – ОББ АД да представят заверени копия на договор с майката на жалбоподателя Ц.И. и Приемо-предавателен протокол за прехвърлянето на личните й  данни на „Е.и Е.К.” ЕООД. Същият протокол да бъде изискан и от колекторската фирма.
С писмо изх. № П-7604/14.09.2015 г. на Председателя на КЗЛД, г-н С.В. представител на „О.Б.Б.” АД е уведомен за датата на  заседанието, както и че следва да представи доказателства.
С писмо изх. № П-7602/14.09.2015 г. на Председателя на КЗЛД, г-н К.Д., пълномощник на  жалбоподателя е уведомен за датата на  заседанието.
С писмо изх. № П-7601/14.09.2015 г. на Председателя на КЗЛД, г-н М.Р.М., жалбоподател е уведомен за датата на  заседанието.
С писмо изх. № П-7603/14.09.2015 г. на Председателя на КЗЛД, г-жа Л.Д., управител на „Е.и Е.К.” ООД е уведомена за датата на заседанието, както и че следва да представи нови доказателства.
След извършена служебна проверка в Търговския регистър е установено, че дружеството „Е.и Е.К.” ООД е променило наименованието си на „Е.Е.Д.К.” ООД.
При посещение в сградата на КЗЛД, с цел запознаване с преписката младши адвокат М.А.Т. депозира пълномощно, видно от което е упълномощена, заедно с адвокат П.Н.И.-Г. да представлява „Е.Е.Д.К.” ООД ( с предишно наименование „Е.и Е.К.” ООД).
С молба, рег. № М-190/17.09.2015 г. адвокат К.Д., моли Комисията да пренасрочи откритото заседание на КЗЛД. Аргументира се със служебна ангажираност.
Постъпила е молба от мл. адвокат М.Т., с рег. № М-197/23.09.2015 г. съдържащо молба за издаване на преписи от становище на ОББ АД, постъпило по преписката.
В Комисията за защита на личните данни е постъпило съпроводително писмо, ведно с доказателства от ОББ АД,  заведени под рег. № П-7803/24.09.2015 г. Изразяват становище, че не могат да представят Приемо-предавателен протокол, защото обменът на лични данни с обработващия лични данни се осъществява, чрез криптирана връзка, като автоматичен обмен. Не съществува приемо-предавателен протокол за прехвърлянето на личните данни на Ц.И., поради тази причина не могат да представят такъв. Представят пълномощно на юрисконсулт Б.С.Д. и Договор за издаване на Кредитна карта Visa Elektron, Visa, Mastercard.
С писмо изх. № П-7945/30.09.2015 г. на Председателя на КЗЛД, на мл. адвокат М.Т. са предоставени исканите преписи.
Комисията за защита на личните данни уважава молбата на адвокат К.Д. за пренасрочване на жалбата. Насрочена е за 21.10.2015 г. Страните са уведомени, чрез писма изх. № П-7869/28.09.2015 г., П-7867/28.09.2015 г., П-7865/28.09.2015 г., П-7868/ 28.09.2015 г.
В КЗЛД е постъпила молба от „Е.Е.Д.К.” ООД, чрез пълномощник адвокат П.Н.И. Уточняват, че  не разполагат с Приемо-Предавател протокол, тъй като обменът на лични данни се осъществява, чрез електронни файлове в ТХТ формат. Файловете съдържат в цифров вид имената, ЕГН и адреса на длъжника Ц.И., а също и размера и вида на задължението й.        
Поради служебна ангажираност на Комисията за защита на личните данни разглеждането на жалба, с рег. № Ж-117/23.03.2015 г. е пренасрочено за 04.11.2015 г. Страните са уведомени, чрез писма изх. № П-8240/08.10.2015 г., П-8244/08.10.2015 г., П-8251/08.10.2015 г., П-8249/08.10.2015 г. и П-8252/08.10.2015 г.
На заседание на Комисията за защита на личните данни страните на 04.11.2015 г. страните са редовно уведомени. За „О.Б.Б.” АД се явява юрисконсулт Б.Д., с пълномощно по преписката. За жалбоподателя се явява адвокат К.Д., а „Е.Е.Д.К.” ООД не изпращат представител и не се представляват. Адвокат Д. смята, че въпросният казус е сериозно нарушение на предоставянето и обработването на личните данни. Твърди, че от ОББ АД въобще не са изяснили каква информация обработват във връзка с кредита на жалбоподателя и кога е получена. От колекторската фирма обработват лични данни на лице, без никакво правно основание за това. Според него твърдението, че личните данни на жалбоподателя са получени от съседи не отговаря на истината и е неиздържано. На въпрос от страна на Комисията адвокат Д. съобщава, че неговият клиент временно пребивавал на адреса, за който се твърди, че е посетен от представители на „Е.Е.Д.К.” ЕООД, но това не е постоянният му адрес. Според юрисконсулт Д, процесуален представител на ОББ АД подадената жалба е неоснователна, липсват доказателства за предоставяне на лични данни на жалбоподателя от ОББ АД на дружеството „Е.и Е.К.” ООД. Обаждането до жалбоподателя не е направено от  страна на банката. Оплакванията отправени, посредством жалбата не са подкрепени с доказателства и не отговарят на истината. Моли Комисията да се произнесе с акт, с който да остави жалбата като неоснователна.
Комисията е сезирана с жалба, касаеща неправомерно предоставяне на лични данни, без дадено съгласие на физическото лице.
Отношенията между „О.Б.Б.” АД и „Е.Е.Д.К.” ООД (предишен „Е.и Е.К.” ООД) са уредени чрез договор ОББ № RU – 02321 като възгалащ и обработващ лични данни на основание чл. 24, ал. 4 от ЗЗЛД. „О.Б.Б.”АД са събрали лични данни на жалбоподателя М.Р.М. законосъобразно на основание сключен договор за разплащателна сметка „Комфорт” на физически лица. Банката разполага и с личните данни на Ц.А.И., също събрани на основание договор за издаване на кредитна карта. Личните данни физическите лица са обработени  законосъобразно и при спазване на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД. В договорът между ОББ АД и Ц.А.И. не се съдържат лични данни, които да разкриват нейна роднинска връзка с М.Р.М. В договорите не съществува връзка между двете лица. Самият жалбоподател не е поръчител, съдлъжник или лице за контакт по договора  сключен между ОББ АД и Ц.И. По административната преписка няма доказателства, удостоверяващи предоставянето на лични данни на жалбоподателя от страна на ОББ АД.
ОББ АД и „Е.Е.Д.К.” ООД твърдят, че телефонният номер, чрез който са се свързали с г-н М.Р.М. е получен при посещение на адреса на Ц.И. Съгласно договорът сключен между ОББ АД и дружеството за събиране на вземания, извънсъдебните действия за събирането на вземания се извършват, чрез посещения на адрес. Твърденията, че М.Р.М. е получил  многократни обаждания от  „Е.и Е.К.” ООД са недоказани. Колекторската фирма твърди, че не разполага със записи на проведени разговори с него. Сочат, че не разполагат с техническа възможност да осъществяват записи на разговори, проведени от мобилен телефон. В т. 7.4, част VII от Договорът между ОББ АД и  „Е.и Е.К.” ООД е уредено, че изпълнителят е длъжен да предоставя записи на проведени разговори на възложителя,  но само ако са проведени по стационарен телефон на изпълнителя.  Жалбоподателят сочи, че контакт с него е осъществен от мобилен телефон и цитира номера.
„Е.Е.Д.К.” ООД твърдят, че са провели телефонен разговор с М.Р.М., посредством номер даден им от негови съседи. Не  знаели със сигурност от кой се ползва номера. Дори Комисията да  кредитира тази част от становището, не разполагаме с доказателства, подкрепящи това твърдение. Единствено обработването на телефонен номер не представлява лични данни, съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД - физическото лице не  може да бъде идентифицирано пряко или непряко по един или повече признаци.
Твърденията в жалбата са недоказани и не се подкрепят безспорно от събраните доказателства в административното производство.
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38  от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж-117/23.03.2015 г. подадена от  М.Р.М. срещу „О.Б.Б.” АД и „Е.Е.Д.К.” ООД.
Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за  защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 

 

ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-117/23.03.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2