Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки - 2015 г. » Обществена поръчка № 01039-2015-0001 Организиране и провеждане на обучения на служителите от специализираната администрация на Комисията за защита на личните данни

Обществена поръчка № 01039-2015-0001
Организиране и провеждане на обучения на служителите от специализираната администрация на Комисията за защита на личните данни

Дата на откриване на процедурата: 10.02.2015 г.
Срок за получаване на оферти: до 17.00 ч. на 23.03.2015 г.

Файлове за сваляне

Решение за откриване на процедурата
Обявление за обществена поръчка
Документация за участие
Приложения към Документация за участие (DOC)
Приложения към Документация за участие (PDF)
Съобщение до средствата за масово осведомяване
Разяснение до заинтересованите лица от 13.02.2015 г. (DOC)
Разяснение до заинтересованите лица от 13.02.2015 г. (PDF)
Разяснение до заинтересованите лица от 27.02.2015 г. (DOC)
Разяснение до заинтересованите лица от 27.02.2015 г. (PDF)
Разяснение до заинтересованите лица от 11.03.2015 г. (DOC)
Разяснение до заинтересованите лица от 11.03.2015 г. (PDF)
Разяснение до заинтересованите лица от 12.03.2015 г. (DOC)
Разяснение до заинтересованите лица от 12.03.2015 г. (PDF)
Разяснение до заинтересованите лица от 17.03.2015 г. (DOC)
Разяснение до заинтересованите лица от 17.03.2015 г. (PDF)
Протокол № 1 от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Протокол № 2 от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Протокол № 3 от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Решение за класиране на участниците по Обособена позиция № 1 и определяне на изпълнител на обществена поръчка
Решение за класиране на участниците по Обособена позиция № 2 и определяне на изпълнител на обществена поръчка
Решение за класиране на участниците по Обособена позиция № 3 и определяне на изпълнител на обществена поръчка
Договор с „РУВЕКС” АД по Обособена позиция № 1
Договор с „РУВЕКС” АД по Обособена позиция № 2
Договор с „РУВЕКС” АД по Обособена позиция № 3
Информация по чл.22б т.9 от ЗОП
Плащане по договора по обособена позиция № 2, поддейност 1
Плащане по договора по обособена позиция № 2, поддейност 2
Плащане по договора по обособена позиция № 1
Плащане по договора по обособена позиция № 3
Информация по чл.22б т.15 от ЗОП по обособена позиция № 1
Информация по чл.22б т.15 от ЗОП по обособена позиция № 2
Информация по чл.22б т.15 от ЗОП по обособена позиция № 3


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings