Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2014 г. » Задължително предписание от 15.01.2014 г. на „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД в качеството му на администратор на лични данни

Задължително предписание от 15.01.2014 г. на „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД в качеството му на администратор на лични данни

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  ПРЕДПИСАНИЕ
 
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с докладна записка № ДЗ-2/09.01.2013 г., както и решение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) от редовно заседание, проведено на 15.01.2014 г. (Протокол № 1 от 15.01.2014 г.), Комисията за защита на личните данни издава следното задължително предписание на „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД, ЕИК 826043778, в качеството му на администратор на лични данни:
Достъпът до справките за задължения към дружеството на  неговата официална електронна страница на адрес: www.dunav-rz.com да се осъществява по абонатен номер и ЕГН/ БУЛСАТ/ ЕИК/ ЛНЧ на абоната с цел адекватна защита на личните данни на абонатите.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в двумесечен  срок, считано от датата на получаването му, като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми КЗЛД.
В случай на неизпълнение на задължителното предписание, ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава осма от Закона за защита на личните данни ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/


Файлове за сваляне

Задължително предписание от 15.01.2014 г. на „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД в качеството му на администратор на лични данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings