Български English Français
Начало » Указания за регистрация на районните избирателни комисии като администратори на лични данни при провеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Указания за регистрация на районните избирателни комисии като администратори на лични данни при провеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Указания за регистрация на районните избирателни комисии като администратори на лични даннипри провеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г.
 
Относно качеството администратор на Районните избирателни комисии: Районните избирателни комисии, в изпълнение на своите законоустановени правомощия по чл.29, ал.1 от Изборния кодекс, обработват лични данни на физически лица, тъй като назначават и освобождават членовете на секционните избирателни комисии, регистрират и обявяват инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, регистрират и обявяват кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети при избори за народни представители, регистрират застъпници на кандидатите. Предвид това те се явяват самостоятелни администратори на лични данни по смисъла на чл.3, ал.2 от Закона за защита на личните данни, т.е. администратори, чиито вид, цели и средства за обработване на лични данни са определени в закон – Изборния кодекс. На основание чл.17, ал.1 от Закона за защита на личните данни, районните избирателни комисии, в качеството си на администратори на лични данни, имат задължение за подаване на заявление за регистрация по образец, утвърден от КЗЛД.
Относно задължението за регистрация в КЗЛД: За Районните избирателни комисии (РИК) възниква задължението да подадат заявление за регистрация в КЗЛД, след акта на назначаването им от Централната избирателна комисия по чл. 27 от Изборния кодекс. Следва да се има предвид, че съгласно чл.17, ал.1 от Закона за защита на личните данни, всеки администратор на лични данни е длъжен да подаде заявление за регистрация в Регистъра на администраторите на лични данни и поддържаните от тях регистри при КЗЛД преди започване обработването на лични данни. С факта на подаване на заявление (в т.ч. и с изпращане на попълненото заявление по пощата) задължението за регистрация се счита за изпълнено, поради което те имат право да започнат обработването на лични данни.
Относно начина на подаване на заявление и съдържанието на заявлението: С оглед на обстоятелството, че Районните избирателни комисии нямат БУЛСТАТ/ЕИК, подаването на заявлението за регистрация не може да се извърши чрез електронната система е-RALD през сайта на КЗЛД. Заявлението може да бъде попълнено и изпратено единствено по пощата или да бъде попълнено и подадено на място в приемната на КЗЛД. Образците на документи, които следва да се попълнят в конкретния случай са формулярите „Заявление за регистрация на държавен орган или орган на местното самоуправление” и „Описание на регистъра. За всеки отделен регистър се попълва формуляр „Описание на регистъра”. При попълване на информацията за брой физически лица, следва да се има предвид, че тя се отнася за броя на лицата, чиито данни съответната РИК ще обработва (в конкретния случай - над 100 лица), а не броя на членовете на районната избирателна комисия.
Относно правомощията на РИК: Предметът на дейност на РИК е нормативно определен: провеждане на избори за народни представители. Обработването на личните данни може да се осъществява с автоматични и/или неавтоматични средства (ръчно), в зависимост от начина на обработване, което следва да бъде отбелязано съответно в заявлението.
Относно целите на обработване на данните: Районните избирателни комисии се явяват администратори на лични данни, чийто цели и средства за обработване са определени в закон - Изборния кодекс, поради което формулирането на конкретните цели следва да бъде обвързано единствено с правомощия на РИК по чл.29 от Изборния кодекс.
Относно техническите и организационните мерки и поддържаните регистри: Законът за защита на личните данни въвежда в задължение на администратора на лични данни (регистриран в КЗЛД или освободен от регистрация) да предприема технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение и разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Съгласно чл. 23, ал.4 от ЗЗЛД и Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, мерките и средствата за защита на лични данни се определят с инструкция на администратора на лични данни. В този документ администраторът на лични данни е длъжен да регламентира конкретните мерки и средства за защита на лични данни, които той предприема съобразно установените минимални изисквания в Наредба № 1. По правило изготвянето на инструкция следва да предхожда подаването на заявление за регистрация в КЗЛД, тъй като в самото заявление тя следва да бъде цитирана.
Именно в инструкцията всеки администратор на лични данни (независимо дали е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри при КЗЛД или е освободен от задължение за регистрация), в зависимост от дейността си и вида на данните – предмет на обработване, следва да разпише толкова регистри с лични данни, колкото обработва. Наименованието, съдържанието и начинът на обработване на поддържаните регистри се определят от самия администратор на лични данни. В конкретния случай, при определянето на регистрите и попълването на съответната информация в заявлението, следва да се отчита Решение №2151-НС от 13.03.2013г. на Централната избирателна комисия.
 
 
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2