Български English Français
Начало » Правна рамка » Директива за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност (Директива (ЕС) 2016/680)

Директива за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност (Директива (ЕС) 2016/680)

 
 
Поправка на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г.)

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2