Начало » Бъдете информирани » Информация за граждани

Информация за граждани

 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ
ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС
 
 
Изборният процес предполага обработване на лични данни на избиратели. Това трябва да се осъществява при зачитане на неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица, чиито лични данни се обработват. Добрата информираност на гражданите е гаранция за недопускане на злоупотреби с лични данни и е предпоставка за по-добра осъзнатост на политическите субекти за отговорността, която носят за добросъвестното обработване на данните.
Комисията за защита на личните данни като независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни предоставя на гражданите следната информация и препоръки:
 
1. Всички политически субекти (политически партии, коалиции от партии, инициативни комитети, местни коалиции) са администратори на лични данни.  Като такива те подлежат на задължителна регистрация в КЗЛД, с изключение на местните коалиции, които Комисията е освободила от регистрация. Гражданите могат да получат информация за актуалната регистрация на политическите субекти и поддържаните от тях регистри с лични данни чрез справка в системата за електронна регистрация на администратори на лични данни (еРАЛД), достъпна чрез интернет страницата на КЗЛД, чрез отправяне на запитване до КЗЛД или до самия политически субект.
 
2. Всички политически субекти са длъжни да предприемат технически и организационни мерки за защита на данните, които обработват, за да ги защитят от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Тези мерки трябва да са разписани във вътрешен акт, приет от съответния политически субект. Предприетите мерки са обект на контрол от страна на КЗЛД.
 
3. Гражданите, които участват в подписки на политически субекти с цел регистрация в съответния вид избор, могат да изискват и получават от политическите субекти информация относно целите на обработване (събиране,съхраняване и предаване) на техни лични данни, както и относно получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните.
 
4. Изборният кодекс предоставя възможност на гражданите да правят справка на интернет страницата на Централната избирателна комисия в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на политически субекти за участие в съответния вид избор дали фигурират като лица, които са подкрепили тази регистрация. В случай, че при тази справка, гражданите констатират, че техни данни фигурират в подписка на даден политически субект, без те да са положили саморъчен подпис в негова подкрепа, избирателите имат право да подават жалби и сигнали за злоупотреба с техните права директно в КЗЛД. За улеснение гражданите могат да използват подготвения от Комисията за защита на личните данни типов формуляр на жалба с необходимите реквизити.
 
Жалби и сигнали се подават в Комисията за защита на личните данни по един от следните начини:
· лично – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (вижте местоположението на КЗЛД);
· с писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни;
· по факс – 029153525;
· по електронен път – с електронен подпис.
 
5. Гражданите имат правна възможност, при констатиране на нарушения, да упражнят правата си и по съдебен ред, а при съмнение за престъпление - пред съответната прокуратура.

Файлове за сваляне

Типов формуляр за жалба до КЗЛД с необходимите реквизити (DOC)
Типов формуляр за жалба до КЗЛД с необходимите реквизити (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2