Начало » Бъдете информирани » Въпроси, свързани с процеса по регистрация и актуализация на администратори на лични данни

Въпроси, свързани с процеса по регистрация и актуализация на администратори на лични данни

 
 
 
 
Отговор: За да се регистрирате като администратор на лични данни е необходимо да подадете заявление по образец, утвърден от Комисията. Заявлението се подава от администратора или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.
Регистрация на администратор на лични данни може да се извърши по един от следните начини:
1. През сайта на КЗЛД, използвайки електронната система еРАЛД, „Вход в системата”. Препоръчително е да се запознаете с публикуваните на сайта указания за работа със системата.
2. В приемната на КЗЛД, използвайки електронната система еРАЛД с помощта на наши служители, които ще Ви консултират по целия процес на актуализация или регистрация.
 3. Чрез подаване на документи на хартиен носител. Образци можете да изтеглите от тук: „Образци на документи на хартиен носител, необходими за извършване на регистрация, актуализация или заличаване на АЛД”.
Документите се подават в деловодството на КЗЛД или по пощата на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, Комисия за защита на личните данни.
 
Отговор: Исканата от Вас информация може да получите по един от следните начини:
1. През сайта на Комисията за защита на личните данни от тук: „Регистър на вписаните администратори на лични данни”.
2. Чрез „Центъра за информация и контакти“ на Комисията на тел. 02/915 35 18.
Ако не откриете търсеното от Вас юридическо и/или физическо лице в нито една част на Публичния регистър, а обработвате лични данни и поддържате регистри с такива данни, то следва да извършите регистрация на администратор на лични данни.
 
Отговор: Ако търсеното от Вас юридическо и/или физическо лице е в  частта „Списък на Администраторите на лични данни, подлежащи на актуализация“, то Вие сте регистриран като АЛД, но следва да актуализирате вече подадените от Вас данни. Процедурата е същата като за регистрация. При извършване на актуализацията по електронен път Вие трябва да проверите въведените за Вас данни, при което имате възможност да ги промените или да въведете нови.
 
Отговор: Заявлението за регистрация се подава от администратора или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.
Заявлението за регистрация на администратор на лични данни се състои от две части: Част I (Данни за администратора) и Част II (Описание на регистъра). Попълва се един образец Част I  и толкова на брой Част II, колкото са водените регистри. В Част II (Описание на регистъра) всеки администратор на лични данни, в зависимост от организацията на дейността си, декларира толкова регистри с лични данни, колкото обработва. Наименованията, съдържанието и начина на обработване на данните във всеки регистър се определят от администратора на лични данни.
След попълването им, Заявление Част I (Данни за администратора) и Част II (Описание на регистъра) трябва да бъдат подписани и подпечатани с печата на АЛД. Подаването на така подготвените документи се извършва по един от следните начини:
1. В деловодството на КЗЛД. 
2. По пощата на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
Не са необходими други документи.
 
Отговор: За да бъде обработено заявлението на АЛД на хартиен носител, е необходимо да се използва бланка актуален образец, утвърдена от КЗЛД. Всички задължителни реквизити в бланката трябва да бъдат попълнени.
В зависимост от декларираните данни в заявлението, АЛД се предлага за вписване в регистъра или за предварителна проверка.
Процесът по регистрация приключва с вписването в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, което се удостоверява с идентификационен номер.
 
 
Отговор: Това е препоръчителният начин за извършване на регистрация. За целта от сайта на КЗЛД използвайте системата за Електронна Регистрация на Администратори на Лични Данни (еРАЛД)”, „Вход в системата”.
За да се справите успешно с работата с информационната система Ви препоръчваме предварително да се запознаете с указанията за регистрация на администратори на лични данни, публикувани на сайта в рубрика „Администратори на лични данни”, „Подробни указания за използване на системата за електронна Регистрация на Администраторите на Лични Данни (еРАЛД)”.
Ако все пак срещнете затруднения, регистрация по електронен път може да се извърши с помощта на наши служители в приемната на КЗЛД. При извършването на регистрацията по електронен път, документите се обработват по най-бързия и сигурен начин.
 
 Отговор:
1. Ако имате създаден профил (потребителско име и парола, които сте получили при извършване на регистрация), влезте в системата еРАЛД с този профил. В този случай Вие не само ще видите въведената за Вас информация, но и ще имате възможността да извършите промени в нея. Администраторът на лични данни е задължен да поддържа информацията си в актуално състояние.
2. Влезте в Регистър на вписаните администратори на лични данни. В този случай Вие можете само да виждате подадените за Вас данни без да можете да ги променяте.
 
 
 
Отговор: Потребителско име и парола се генерират автоматично от системата при подаване на заявление за регистриране на администратор на лични данни.
След въвеждането на Част I от Заявлението, на екрана автоматично се изписва Вашето потребителско име. Моля, запишете го, тъй като за повторното получаване на потребителското име трябва да удостоверите, че имате право да го получите. Потребителското име не се изпраща на е-мейл адрес.
В случай, че не сте посочили е‑мейл адрес, паролата също се изписва на екрана и това е моментът да си я запишете. Впоследствие имате възможност да смените паролата си. Ако сте посочили е-мейл адрес, на него ще Ви бъде изпратена паролата. Важно е да посочите коректен е-мейл адрес.
За получаване на нова парола, използвайте опцията „Забравена парола“ като въведете потребителското име и е-майла, посочен в заявлението.
За получаване на потребителско име използвайте „Центъра за информация и контакти“ на Комисията на тел. 02/915 35 18.
 
 
Отговор: За да подадете документи не е необходимо да притежавате КЕП (квалифициран електронен подпис). Той Ви е необходим само за подписване на „Потвърдителен лист”. В случай, че не разполагате с електронен подпис, можете да подпишете "Потвърдителен лист" по електронен път чрез КЕП на друго лице (упълномощено с нотариално заверено пълномощно) като използвате функцията на еРАЛД  „Пълномощни”. В този случай нотариално завереното пълномощно следва да бъде предоставено в КЗЛД.
Ако не разполагате с възможност за подписване с КЕП трябва да изпратите нотариално заверен "Потвърдителен лист " по пощата в КЗЛД.
Ако АЛД представи лично потвърдителния лист в приемната на КЗЛД, не се изисква нотариална заверка.
 
Отговор: Използвайте опцията "Потвърдителен лист" от менюто за да го разпечатате отново.
 
Отговор: След потвърждаването на данните Вашият запис се заключва временно до произнасяне на Комисията по регистрацията Ви. С вписването в Регистъра на администраторите на лични данни, записът се отключва и ще можете да извършите необходимите корекции. При необходимост от извършване на корекциите преди вписването в регистъра, свържете се с нас за да отключим записа Ви.
 
Отговор: Потвърдителния лист може да подадете в КЗЛД по един от следните начини:
1. Чрез системата еРАЛД, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) на администратора на лични данни (АЛД). Ако КЕП е на упълномощено лице следва да изпратите в КЗЛД нотариално завереното пълномощно,в което изрично е указано, че лицето представлява АЛД пред КЗЛД.
2. По пощата на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, Комисия за защита на личните данни. В този случай потвърдителният лист трябва да бъде нотариално заверен.
3. В приемната на КЗЛД го подава лично органът на управление (например: управителят/представляващият).
4.В приемната на КЗЛД го подава упълномощено лице. В този случай то представя нотариално заверенопълномощно, в което изрично е указано, че представлява АЛД пред КЗЛД.
5. Подава се в деловодство на КЗЛД. В този случай потвърдителният лист трябва да е нотариално заверен. Ако го подава упълномощено лице, то представя нотариално заверено пълномощно, в което изрично е указано, че представлява АЛД пред КЗЛД.
 
 
Отговор: След подаване на заявлението, Комисията вписва администратора на лични данни (АЛД) в „Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни”. В съответствие със ЗЗЛД вписването в регистъра се удостоверява с идентификационен номер.
Ако АЛД желае да му бъде издадено удостоверение на хартиен носител, то се заявява предварително и се изготвя в рамките на два работни дни. Заявяването се извършва чрез „Центъра за информация и контакти“ на Комисията на тел. 02/915 35 18, електронния адрес на КЗЛД,  по пощата или на място в приемната.
Получаването на удостоверението става на място в приемната на КЗЛД от АЛД или от упълномощено от него лице (не се изисква нотариална заверка на пълномощното).
 
Отговор: Комисията може да освободи от задължение за регистрация администратори на лични данни, които отговарят най-малко на един от следните критерии:
1. Когато администраторът обработва лични данни със съгласието на физическото лице за срок не по-дълъг от шест месеца;
2. Когато данните се обработват в публични регистри на основата на закони, които осигуряват реда за достъп и мерките за защита;
3. Когато администраторът обработва данни, свързани с трудови или членствени правоотношения, и броят на лицата, за които се обработват данните, са не повече от 15.
Освобождаването от задължение за регистрация се извършва по молба от администратора на лични данни, подадена по образец, утвърден от КЗЛД, която може да намерите тук: Молба за освобождаване от задължение за регистрация на администратор на лични данни“.
Молбата се подава от администратора или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. Подава се само  на хартиен носител, подписана и подпечатана с печата на АЛД, по един от следните начини:
1. В деловодството на КЗЛД. 
2. По пощата на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, Комисия за защита на личните данни.
Освобождаването от задължение за регистрация не изключва тези администратори от контрола на Комисията по ЗЗЛД.

 
Производство по заличаване на администратори на лични данни се образува въз основа на заявление, подадено от администратора на лични данни или по инициатива на Комисията. Заявлението за заличаване на администратор на лични данни се подава само на хартиен носител по образец, утвърден от Комисията. Образецът на заявлението може да намерите тук: Образци на документи на хартиен носител, необходими за извършване на регистрация, актуализация или заличаване на АЛД.
Заявлението за заличаване се подава от администратора или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.
Към заявлението администраторът следва да представи:
1. Информация относно правното основание за заличаване на администратора от Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри;
2. Доказателства относно изпълнението на задължението за унищожаване на обработваните до този момент лични данни, респ. тяхното предаване на друг администратор (копия на протоколи и/или др.).
Подаването на така подготвените документи се извършва по един от следните начини:
1. В деловодството на КЗЛД.
2. По пощата на адрес : София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, Комисия за защита на личните данни.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2