Начало » Бъдете информирани » Информация за прилагането на Регламент № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива

Информация за прилагането на Регламент № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива

Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. (Регламент №211/2011) относно гражданската инициатива регламентира реда и правилата за организиране и провеждане на европейска гражданска инициатива и в тази връзка обработване на лични данни на поддръжници в целия процес по нейното провеждане.
Във връзка с прилагането на Регламент № 211/2011 за провеждане на гражданска инициатива на територията на Република България за отговорни ведомства са определени Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството па транспорта, информационните технологии и съобщенията. Разпределението е както следва:
1. Министерство на регионалното развитие и благоустройството е определено като компетентен орган, който ще отговаря за прилагането на чл.15, пар.2 от Регламент №211/2011, който се отнася до координацията на процеса по проверка на изявленията за подкрепа и издаването на удостоверение за броя на действителните изявления за подкрепа за страната;
2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определено като отговорно ведомство no прилагане на чл. 15, пap. 1от Регламент №211/2011, който се отнася до издаване на удостоверение, че използваната за целта система за събиране на изявления за подкрепа онлайн отговаря на техническите характеристики и характеристиките за сигурност.
За гарантиране на минимална защита на участниците при обработване на личните им данни в процеса на провеждане на гражданска инициатива, по смисъла на Регламент №211/2011, организаторите на гражданската инициатива и компетентните органи на държавите-членки са длъжни да спазват разпоредбите на Директива 95/46/ЕО, както и националните разпоредби, приети за нейното прилагане.
Съгласно Регламент № 211/2011, за целите на съответното обработване на лични данни, организаторите на гражданската инициатива и компетентните органи се считат за администратори на лични данни. Когато изявления за подкрепа се събират онлайн, получените чрез системата за събиране онлайн данни се съхраняват на територията на държава-членка. В случай, че тази държава членка е Република България, следва да се има предвид задължението на администраторите на лични данни разписано в чл.17, ал.1 от Закона за защита на личните данни, а именно, че администраторът на лични данни е длъжен да подаде заявление за регистрация в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри”, поддържан от Комисията за защита на личните данни, преди започване обработването на лични данни. Подаването на заявление за регистрация при КЗЛД следва да предхожда каквито и да било действия по обработване на лични данни от страна на организаторите на гражданска инициатива.
Повече информация относно реда за организиране и провеждане на европейска гражданска инициатива по смисъла на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива, както и информация относно компетентните органи за всяка държава-членка, можете да получите на интернет страницата на Европейската комисия, както и на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2