Български English Français
Начало » Предаване на данни към трети държави » Решения на Европейската комисия относно стандартните договорни клаузи за трансфер на лични данни към трети страни

Решения на Европейската комисия относно стандартните договорни клаузи за трансфер на лични данни към трети страни

Европейската комисия има правомощия да приема стандартни договорни клаузи, които да предлагат подходящи гаранции за защита на данните при тяхното предаване в трети страни, съгласно чл. 46, параграф 2, точка (в) от Регламент (ЕС) 2016/679. 
На 4 юни 2021 г. Европейската комисия прие решение за изпълнение относно стандартни договорни клаузи за предаването на лични данни на трети държави съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, с което считано от 21 септември 2021 г. се отменят:
Стандартните договорни клаузи  вземат предвид различните ситуации на трансфер и сложността на модерните процеси, свързани с обработването на лични данни. Предложени са различни варианти на предаване, които да бъдат използвани от администраторите и обработващите, в зависимост от съответната ситуация, както следва:
- трансфер между администратори на лични данни;
- трансфер между администратор на лични данни и обработващ;
- трансфер между обработващи лични данни
- трансфер между обработващ лични данни в ЕС и администратор, намиращ се в трета страна.

Други важни аспекти на стандартните договорни клаузи включват:

- възможност за присъединяване към клаузите на повече от две страни;
- възможност за използване на СДК при трансфер на лични данни към под-изпълнител, намиращ се в трета страна с някои изключения;
- с някои изключения се въвежда възможност за субектите на данни да се позовават на клаузите в качеството им на бенефициенти на трети страни;
- клаузите предвиждат правила за носене на отговорност между страните при нарушение на правата на физическите лица и необходимостта от изплащане на обезщетение;
- право за получаване на компенсация за вреди, претърпени от субекта на данни при нарушаване на неговите права като бенефициент на трета страна;
- изискване правото на получаващата страна да не възпира администратора/ обработващия лични данни от изпълнение на новите СДК.
Обръщаме внимание, че договорите, сключени преди 27 септември 2021 г. въз основа на Решение 2001/497/ЕО или Решение 2010/87/ЕС, осигуряват подходящи гаранции по смисъла на член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 до 27 декември 2022 г., при условие че операциите по обработване, които са предмет на договора, остават непроменени и че използването на тези клаузи гарантира, че предаването на лични данни се извършва при наличието на подходящи гаранции.
В допълнение, следва да се уточни, че с Решение за изпълнение (ЕС) 2021/915 на Комисията от 4 юни 2021 година относно стандартни договорни клаузи между администратори и обработващи лични данни съгласно член 28, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и член 29, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета, Европейската комисия установява стандартни договорни клаузи, които могат да уреждат взаимоотношенията между администратор и обработващ лични данни по смисъла на чл.28, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и член 29, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета. Тези стандартни договорни клаузи не могат да се използват като стандартни договорни клаузи за целите на глава V от Регламент (ЕС) 2016/679 и не засягат задълженията на администратора по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 и/или Регламент (ЕС) 2018/1725.
 
Приложими стандартни договорни клаузи за трансфер на данни към трети държави (на български език):

 

 

25.06.2021 г.

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2