Български English Français

История

Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни. Тя е независим, колегиален орган и се състои от председател и четирима членове. Членовете на комисията и председателят й се избират от Народното събрание по предложение на Министерския съвет за срок 5 години и могат да бъдат преизбирани за още един мандат.
 
Комисията за защита на личните данни е създадена с решение на Народното събрание от 23 май 2002 година.
 
Първата Комисия за защита на личните данни, поставила основите на защитата на личните данни в България, е в състав:
Председател - Иво Борисов Стефанов
Членове:
1. Красимир Любенов Димитров
2. Станимир Цолов Цветков
3. Евгений Иванов Радев
4. Ради Петров Романски
 
С решение на Народното събрание от 19.12.2007 г. е избран следващият състав на Комисията за защита на личните данни:
Председател - Венета Любенова Шопова
Членове        
1. Красимир Любенов Димитров
2. Валентин Вълчев Енев
3. Мария Георгиева Матева
4. Веселин Ценов Целков
 
С решение на Народното събрание от 15 април 2014 г. е избран настоящият състав на Комисията за защита на личните данни:
Председател - Венцислав Кирилов Караджов
Членове:       
1. Цанко Вълков Цолов
2. Цветелин Николов Софрониев
3. Мария Георгиева Матева
4. Веселин Ценов Целков

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2