Български English Français
Начало » Полезна информация » Правата на децата и младите хора при работа в дигитални платформи

Правата на децата и младите хора при работа в дигитални платформи

Правата на децата и младите хора при работа в дигитални платформи
Децата и младите хора, като субекти на данни, са „уязвима” категория лица в сравнение с останалите физически лица и поради тази причина се нуждаят от специална защита на техните права. Тъй като децата и младите хора днес все повече живеят живота си в дигитална среда, от изключителна важност е техните свободи и права да бъдат защитени там, така както във физическия свят. Настоящият информационен материал има за цел да подпомогне практическото прилагане на изискванията за защита на личните данни в контекста на безопасността на децата и борбата с потенциална злоупотреба при обработване на личните им данни в онлайн среда. Същият няма задължителен характер и не претендира за изчерпателност.
Като отчита приложимите международноправни документи за закрила на децата, с настоящата брошура Комисията за защита на личните данни обобщава международния опит и практика при обработването на лични данни на деца и защита на техните права при работа в дигитални платформи. Обобщените принципи и стандарти, изброени по-долу, се отнасят както до самите деца, като субекти на данни, така и до техните родители и другите участници в дигиталния свят и икономика (напр. доставчиците на онлайн услуги).
 

ПРИНЦИПИ

1. Най-добрият интерес на детето – всички действия, отнасящи се до деца в дигитална среда, следва да се подчиняват на принципа за най-добрия (най-висшия) интерес на детето, тъйкато той е от първостепенно значение.
2. Способностите на децата за постепенно развитие – различните деца достигатразлични нива на зрялост на различна възраст. За да се оцени нивото на зрялост на детето,трябва да бъдат взети предвид неговата възраст и способност за развитие (психическо, физическои емоционално).
3. Забрана за дискриминация – децата трябва да се ползват от всички свои права бездискриминация по какъвто и да било признак.
4. Минимален стандарт за защита – доставчиците на онлайн услуги следва даосигурят и приложат минимално ниво на защита за всички свои потребители, освен ако непредприемат подход, основан на риска, за да проверят възрастта на своите потребители, такаче всички принципи и стандарти да се прилагат и за всички операции по обработване на личниданни на деца.
5. Достъп до цифровата среда – частните и публичните заинтересовани странитрябва да действат отговорно и да осигурят необходимите безопасни и сигурни цифровисистеми за защита на личната неприкосновеност. Разработчиците и потребителите на цифровиинструменти и услуги трябва да се придържат към действащите правила за защита на децата имладите хора.
Достъпът и използването на цифровата среда са важни за реализирането на правата иосновните свободи на децата, за тяхното включване, образование, участие и за поддържане насемейните и социалните взаимоотношения. Ако децата нямат достъп до цифровата среда иликогато този достъп е ограничен в резултат на лоша свързаност, способността им да упражняват впълен обем своите човешки права може да бъде засегната.
6. Свобода на изразяване и информация – предоставянето на информация за праватана детето е особено важно. Каквито и да било ограничения на правото на децата на свобода наизразяване и информация в цифровата среда следва да бъдат в съответствие с международнитеи европейските конвенции по правата на човека и произтичащите от тях стандарти.
7. Ясно очертани граници на съгласието за обработване на данни – когато дететосе съгласява с обработването на неговите данни, това съгласие трябва да бъде дадено свободно,конкретно, информирано и недвусмислено, чрез ясно изявление или утвърдително действие (чл. 4, т.11 и  чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679). За да бъде валидно съгласието, дадено от детевъв връзка с пряко насочени към него услуги на информационното общество (напр. социалнимедии, блогове, интернет форуми, платформи за споделяне на видео, програми за чат, онлайнигри, приложения с игри или друго съдържание), то трябва да е навършило 14 години. За децатапод тази възраст съгласието се предоставя от родителя/настойника (чл. 25в от ЗЗЛД,  чл. 8 отРегламент (ЕС) 2016/679). Достатъчно е съгласието само на един от носителите на родителскиправа – съгласието на другия родител се предполага. Превантивните или консултантските услуги,предлагани директно на деца, са освободени от изискването за съгласие на родителите, тъй катодецата трябва да могат да търсят съвет или подкрепа, без родителите им да знаят и това е в най-добрия интерес на детето.
8. Нулева намеса – ако даден доставчик на услуги в дигитална среда, разчита налегитимни интереси като законово основание за обработката на лични данни на деца, той трябвада гарантира, че тези законни интереси не пречат, не противоречат или не влияят неблагоприятнона нито един етап от обработването, спазвайки принципа за най-добрия интерес на детето.
9. Познаване на своята аудитория – доставчиците на онлайн услуги трябва дапредприемат стъпки, за да идентифицират своите потребители и да гарантират, че услугите,насочени към, предназначени или които е вероятно да бъдат достъпени от деца, прилагатефективно на практика специфични мерки за защита на данните, конкретно насочени за деца.
10. Предоставяне на информация във всички случаи – децата имат право даполучават информация относно обработката на техните лични данни (информацията, коятоадминистраторът дължи на децата, е посочена в  чл. 13 и  чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679),независимо от правното основание, на което се основава обработването. Такъв е дори случаят,когато родител е дал съгласието си от името на своето дете за обработка на неговите личниданни. Информацията трябва да бъде предоставена както при събиране на личните данни, такаи по искане на субекта на данните (чл. 12 –  чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679).
11. Прозрачност, ориентирана към децата – информацията за това какадминистраторите използват личните данни трябва да бъде предоставена по кратък, прозрачен,разбираем и достъпен начин, като се използва ясен и прост език, който е лесен за разбиране иподходящ за възрастта на детето (чл. 12 – 14 от Регламент (ЕС) 2016/679).
12. Да оставим децата да кажат своето мнение – правото на всяко дете да бъде чутои да се изкаже свободно по всички въпроси, които го засягат, трябва да бъде гарантирано. Наизказаното от него мнение следва да се отдаде дължимото уважение, като във всички случаи сеотчитат неговата възраст и зрялост.
13. Съгласието не променя детството – само защото даден администратор (доставчикна дигитални услуги) разполага с валидно съгласие от дете или от негов родител/настойник заобработване на личните му данни, не означава, че той може да се отнася към детето като къмвъзрастен. Този администратор е длъжен да осигурява специфичната защита, която децатазаслужават съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (съображение 38 от Регламент (ЕС) 2016/679).
14. Вашата платформа, Вашата отговорност – когато компания извършва проверка/верификация на възрастта и/или разчита на родителско съгласие за обработка на данните надете, от нея се очаква да положи допълнителни усилия, за да докаже, че мерките ѝ за проверкана възрастта и на родителското съгласие са ефективни (чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679).
15. „Не изключвайте” децата – потребители и не подценявайте/не занижавайтетехния опит – този стандарт, насочен към доставчиците на онлайн услуги, указва, че акодадена услуга е насочена към, предназначена или има вероятност да бъде достъпена от деца,тези доставчици не могат да заобиколят задълженията си в областта на защитата на личнитеданни просто като изключат децата от кръга на потребителите или ги лишат от богатството наизживяването на услугата.
16. Минимално допустимата възраст на потребителите не е извинение доставчиците на услуги онлайн не могат да се освободят от отговорностите си на администраторна лични данни по отношение потребителите – деца, като просто заявят, че деца под определенавъзраст не са добре дошли в съответната платформа/услуга или че не носят отговорност, акодеца я достъпят. Ако съответната услуга не е предназначена за деца под определена възраст,администраторите трябва да предприемат стъпки, за да гарантират, че механизмите им за проверкана възрастта са ефективни за предотвратяване на достъп на деца под въпросната възраст.
Методите за възрастова проверка следва да бъдат съобразени и пропорционални наидентифицираните от достъпа до услугата/обработването на данните рискове за правата исвободите на детето (напр. доставчиците на платформи за споделяне на видео са задълженида предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че дете няма да достъпи съдържание,което е вредно за него и/или е забранено по закон, напр. реалистично изображение на насилие,незаконни заплахи, подбуждане към бунт, агитация срещу етническа или национална група идетска порнография). Удостоверяването на допустимата възраст трябва да става при стриктноспазване на принципа „свеждане на данните до минимум”. Не събирайте данни с цел проверкана възрастта във всички случаи, а само когато това е необходимо – с оглед естеството на услугатаи идентифицираните рискове за децата!
Целта на изискването за верифициране на възрастта на потребителя е да се установи,че той е над 18 години, а не да се установи точната възраст на дете. Ако не е възможноверифицирането на възрастта, доставчиците трябва да гарантират, че са въведени подходящимерки за защита на данните, за да бъдат защитени децата като категория потребители, кактопод, така и над официалния възрастов праг на потребителите. В определени случаи е удачноадминистраторът да предоставя две версии на своите услуги: една, предназначена за деца идруга – за възрастни.
17. Забрана за профилиране – по принцип профилирането е вредно за децата и затовато трябва да бъде изключено по подразбиране, освен ако не е от същностно значение и условие запредоставяне на услугата или има убедителна причина да бъде включено (напр. цел гарантиранена възрастта на потребителите-деца). И в този случай обаче следва да се преценяват рисковетеза правата и свободите на децата, при отчитане на техния най-добър интерес.
18. Вградете защитата! – доставчиците на онлайн услуги, които редовно обработватлични данни на деца, трябва по проектиране и по подразбиране да имат постоянно високо нивона защита на данните, което е „вградено” в техните услуги.Още при проектирането на ИТ системи и процедури е необходимо да се вземат предвидмерки като минимизирането на данните и други аспекти на защитата на неприкосновеността сцел ефективно прилагане на  чл. 25 от Регламент (ЕС) 2016/679. Защитата на данните трябва дабъде навременно интегрирана и включена в работните методи на администратора.
19. Неприкосновеност и защита на личните данни – децата имат право на личени семеен живот в дигиталната среда, което включва защита на личните им данни и зачитанена неприкосновеността на тяхната кореспонденция и лична комуникация. Съответнитезаинтересовани страни, по-специално тези, които обработват лични данни, но също и връстницина детето, родители или полагащи грижи, и възпитатели, следва да са запознати и да зачитатправото на детето на неприкосновеност и защита на данните.
• Споделяне на лични данни с трети лица – споделянето на лични данни с трети страниможе да бъде разрешено в някои случаи, а в други не. Приложимите правила в конкретен случайзависят от целта, за която първоначално са били събрани данните.
• Данни за геолокация – това, което е в най-добрия интерес на детето, може да варира взависимост от ситуацията, но като основно правило не трябва да се използват данни, уточняващиместоположението на децата и младите хора. Данните за геолокация (данни за местоположение)могат да дадат информация относно географското положение на мобилен телефон или таблет вдаден момент. Те правят възможно формирането на заключения относно личния живот на тези,към които се отнасят данните, като навиците им, това къде живеят, местата, които посещават,техните движения, дейности и социални взаимоотношения. Затова данните за местоположениетосе считат за много чувствителни по отношение на неприкосновеността на личността. Като цяло,рисковете от нарушаване на тази неприкосновеност се увеличават с количеството достъпниданни и степента на тяхната прецизност, тъй като позволяват по-подробно картографиране насъответното засегнато лице, за което се отнасят.
20. Защита на децата от вредно медийно влияние – УНИЦЕФ разглежда рисковетеонлайн (т.нар. дигитални опасности), като ги класифицира в три категории: съдържание, контакт,поведение.
- Рискове по отношение на съдържанието: когато детето е изложено на неподходящосъдържание; такова съдържание включва сексуални, порнографски изображения или такивас насилие; някои форми на реклама; материали с расистко, дискриминационно съдържаниеили съдържание с езика на омразата (hate speech); интернет сайтове, които проповядватнездравословно или опасно поведение, като самонараняване, самоубийство или различнихранителни разстройства (анорексия, булимия и др.);
- Рискове, свързани с контакт: когато детето участва в рискова комуникация (напр. свъзрастен, който търси неподходящ контакт с детето или за използването му за сексуални цели,или при контакт с възрастни, които се опитват да радикализират детето или да го убедят даучаства в нездравословно или опасно поведение);
- Рискове на поведението: когато поведението на детето способства за възникване нанякой от другите рискове – рисково съдържание или рисков контакт (напр. детето пише илисъздава материали за други деца, като използва език на омразата, като подбужда към расизъм,публикува или разпространява образи със сексуално съдържание, вкл. на материали, коитодецата сами са създали).
• Мерки за защита на децата от вредно медийно влияние – в законодателствотои саморегулирането. Подходящи инструменти за защита на децата от вредно медийновлияние са и кодексите за поведение, използвани например за борба с омразата в интернет,както и доброволни споразумения със заинтересованите страни от бизнеса, като етични правилаотносно необходимостта от специално внимание в маркетинговите комуникации, насочени къмдеца и млади хора.
• Различни нива на зрялост – когато се решава кое съдържание е вредно, се вземапредвид емоционалната и интелектуална зрялост на децата, която се развива непрекъснато.
• По-уязвими от другите – някои деца са изложени на по-голям риск от засягане отвредно медийно влияние. Деца с невропсихични увреждания обикновено използват медиитепо-често от средното.
• „Рискът от излагане на децата също е фактор, който трябва да се има предвидпри създаването на дигитална среда, в която има деца.” – децата с интелектуалнизатруднения също съобщават в по-голяма степен, че някой е бил злобен с тях в интернет.
• Право на изтриване, вкл. във връзка с борбата със заплахите и омразата изтриването трябва да бъде извършено незабавно, ако детето го поиска и е навършило възрастта,необходима за контрол на собствените данни, дори ако първоначално съгласието е билопредоставено от неговия родител/настойник.
• Онлайн инструменти – всички механизми, използвани за подпомагане на лицатада упражняват лесно правата си, когато са активни онлайн. Децата и младите хора имат своисобствени права, които се считат за достойни за специална защита.
• Побутване (nudging) – цифровото побутване е термин, който често се използва, за даопише как уебсайтът може да насочва избора на потребителите чрез „дизайна на изживяването”.Технологията на проектиране като такава обикновено не е проблем, проблемът е как се използватя. Побутването може да се използва по начини, които са напълно съвместими с принципитеза защита на данните и с правата на децата и младите хора, когато се използва за насочване напотребителите към алтернативата, която им осигурява най-силна защита на неприкосновеността.
• (Интернет) Свързани играчки – на потребителите трябва да бъде предоставена яснаинформация, че продуктът обработва лични данни (напр. глас, физическа активност и др.), предизакупуването на продукта, респ. преди инсталирането му. Това може да се направи както върхуопаковката на физическия продукт, така и в инструкциите за употреба, например с помощта наикона, показваща, че продуктът е свързан с интернет и обработва личните данни на потребителя.Потенциалните купувачи трябва да могат да четат политиката за поверителност на продукта,условията за използване и друга подходяща и адаптирана информация онлайн, без първо да сеналага да купуват. Когато става въпрос за играчки за деца, още по-важно е информацията да епроста и ясна.
21. Изводи и препоръки:
21.1. Към разработчиците и доставчиците на цифрови услуги с цел осигуряване набезопасна и полезна цифрова среда за децата:
- Изследванията в дигитална среда да се предприемат отговорно в съответствие спринципите за защита на данните, които включват защита на неприкосновеността на децата,минимизиране на данните и ограничаване на целта;
- Да прилагат, като принцип за защита на етапа на проектирането, подход за безопасност надецата при проектирането или при предоставянето на съответните дигитални услуги;
- Да създадат гаранции и да вземат предпазни мерки по отношение на неприкосновеносттана децата, защитата на техните данните и търговското използване на тези данни; и
- Да демонстрират и доказват отчетност. Тежестта на доказване винаги се носи отадминистратора на лични данни (чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679).
21.2. Към родителите:
- Да се насърчават децата да упражняват правата си – децата могат да упражняватсобствените си права в областта на защитата на личните данни директно, при условие четова може да се разглежда като „рутинно действие” и особено, ако е в най-добрия интерес надетето. Поради това децата трябва да могат да упражняват собствените си права в тази областпо отношение на социални мрежи, игри и платформи за споделяне на видео. Те трябва даразберат какви са механизмите и съответните процедури за подаване на жалби и средстватаза защита, ако счетат, че правата им са нарушени. Информацията за това трябва да бъдеадаптирана съобразно възрастта на децата (напр. прости диаграми, илюстрации, графикиили движещи се картинки), в допълнение към писмената информация, за да стане тя по-интересна и достъпна. Способността на децата да действат автономно не отменя правото народителите да упражняват същите права от името на своите деца и да предоставят подкрепапо време на целия процес.
- Да се насърчи упражняването на родителски контрол, който зачита неприкосновеносттаи най-добрия интерес на детето. Инструментите за родителски контрол се отнасят до различницифрови решения, които дават на родителите или настойниците възможността да ограничатили контролират това, което децата и младите хора могат да правят онлайн (вкл. споделянетона лични данни). Тези инструменти са важни, тъй като могат да се използват за подкрепа навъзрастните при защитата и насърчаването на най-добрия интерес на детето.
Въпреки че става въпрос за взаимоотношения в личната сфера и за семейни отношения есилно препоръчително родителският контрол да отговаря на правилата за защита на данните, ипо-специално на:
• принципът на пропорционалност, като се вземат предвид интересите, възрастта истепента на зрялост на детето и избягване на използването на натрапчиви функции катопостоянно проследяване;
• принципът на прозрачност спрямо детето чрез ясно обяснение кои родителски контролисе използват;
• принципът на сигурност на данните на детето, за да се гарантира, че трети страни няматдостъп до информация за детето (напр. данни за геолокация на детето).
Прилагането на инструменти за родителски контрол трябва да зачита изискването децатада не бъдат контролирани или подлагани на произволни или незаконни посегателства върхуличния и семейния им живот.
- Информиране на детето – ако администраторът предлага инструменти за родителскиконтрол, трябва да се предостави на детето информация, подходяща за възрастта, за тезиинструменти. Това може да стане чрез символи или икони, показващи на детето кога се извършванаблюдението.
 

СЪВЕТИ КЪМ АДМИНИСТРАТОРИ

За да обработва лични данни на деца администраторът трябва да разполага с правнооснование за това, а самото обработване следва да се подчинява на принципите по  чл. 5 отРегламент (ЕС) 2016/679. С цел осигуряване на специална защита на децата онлайн, Комисиятаза защита на личните данни отправя следните съвети и препоръки към администраторите създатели на дигитални платформи и доставчици на дигитални услуги, които се ползват от деца:
1. При всички решения онлайн винаги трябва да се ръководите от най-висшия интерес надетето!
2. Избягвайте да се позовавате на своя легитимен интерес като основание за обработванена данни на деца! Може да прибегнете до това правно основание, само ако Вашият легитименинтерес съвпада с най-добрия интерес на детето!
3. Ако искате да използвате личните данни на деца и младежи за маркетингови цели(напр. банери, рекламни слотове на видео споделяне на платформи или игри), винаги трябвада отчитате съвпада ли Вашето правно основание с най-добрия интерес на детето. Детето трябвада може да разбере кое е реклама и кое не - рекламата не трябва да бъде проектирана подформата на игра и не трябва да бъде вградена в онлайн игри, така че детето да не може даразличи рекламата от играта.
4. За да се позовете на съгласието на децата като основание за обработване на техниданни, трябва да сте сигурни, че то отговаря на изискванията за съгласие на деца (чл. 4, т. 11,  чл. 7 и  чл. 8 от Регламент (ЕС) 2016/679), като едновременно с това:
• искането за съгласие е ясно формулирано и отделно от други условия за ползване на услугата онлайн;
• не поставяте изискване към потребителите, че даването на съгласие за обработване на данните им е предпоставка/условие за получаване на услугата;
• разполагате с технически решения, които гарантират, че ако съгласието бъде оттеглено, личните данни могат да бъдат незабавно изтрити след оттеглянето му;
• осигурите отделно съгласие за всеки отделен случай на обработка на лични данни (обработване за различни цели).
5. Използвайте като изходна позиция за Вашите услуги (позиция по подразбиране) „повишена поверителност” или „висока неприкосновеност”:
• употребата на личните данни на деца трябва да е ограничена само до това, което е от съществено значение за предоставяне на основната услуга онлайн (напр. създаването на акаунт и използването на сайт за онлайн игри), като всички допълнителни функции (напр. геолокацията) трябва да са деактивирани по подразбиране;
• личните данни на децата могат да са видими или достъпни за други потребители на услугата, само ако детето промени настройките си, за да позволи видимост и достъпност.
6. Разработваният/предлаганият от Вас интерфейс трябва да бъде изграден на принципа на „активния положителен избор” (напр. отметка в квадратче). Мълчанието или бездействието на потребителя онлайн не представляват активен избор. Незаконно е използването на:
• предварително маркирани квадратчета (съгласие по подразбиране);
• технически решения, при които лицето трябва да маркира самò, че не дава съгласието си;
• технически решения от типа „ако не изберете опция, приемаме, че сте съгласни”;
• неясно или общо (за различни цели и услуги) съгласие.
7. Не използвайте подвеждащ и манипулативен дизайн! Настройките за поверителност трябва да се променят лесно, а някои опции, като геолокация, трябва да бъдат деактивирани по подразбиране.
8. Проектирайте и използвайте дизайн на дължимата за дигиталната услуга информация, който и най-малките по възраст потребители (при различни възрастови категории деца) могат да разберат. Децата трябва да могат да разберат за какво се съгласяват. Отговорността да докажете това е Ваша!
9. Предложете онлайн инструменти за изтегляне, изтриване, ограничаване или коригиране на лични данни или за подаване на жалба, за да се ориентират децата по-лесно как да упражняват своите права.
10. Ако обработването на лични данни на деца от Ваша страна е във връзка с пряко предлагане на услуги на информационното общество, то Вие задължително трябва да извършите оценка на въздействието върху защитата на данните, независимо от оценката на риска, която сте извършили преди това (чл. 35, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679; https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1186).
11. Правете периодичен преглед на предоставяните от Вас дигитални услуги и свързаната с тях оценка на въздействието върху защитата на данните, за да отчитате своевременно развитието на информационните технологии и практики!
12. Когато се проектират (интернет) свързани играчки е необходимо да се вземе предвид следното:
• да се направят лесни стандартните настройки за поверителност;
• да се избягва пасивното събиране на лични данни, а ясно да се посочва и показва кога устройството събира такива данни. Това може да стане под формата на „светване”, когато устройството записва изображения и звук или по друг начин събира лични данни;
• трябва да е лесно да се изключи режимът „събиране на данни” от устройството, например чрез поставяне на бутон „офлайн” директно върху устройството или чрез предоставяне на онлайн функции за това. Би трябвало да е възможно да се използват играчката или устройството във възможно най-голяма степен, без да се налага свързване с интернет;
• да се даде възможност за създаване на различни потребителски профили, които могат да бъдат адаптирани към възрастта на потребителя.
 

СЪВЕТИ КЪМ РОДИТЕЛИ

Предоставените по-долу съвети и препоръки към родителите имат за цел да ги подпомогнат в подкрепата, която трябва да оказват на децата си в дигиталната среда, при зачитане на неприкосновеността на личния живот и най-добрите интереси на детето:
1. Достъпът на Вашето дете до услуги онлайн е свързан с обработването на негови лични данни. Какви точно лични данни се събират и съхраняват от доставчиците на дигитални услуги зависи от естеството на предоставяната онлайн услуга и нейните цели. Важно е да знаете, че личните данни включват не само имена и адреси – това е цялата информация, която може да бъде свързана конкретно с Вашето дете, напр. ЕГН, електронен идентификатор, данни по личен документ, подпис, данни за местонахождение (геолокация) и др.
2. Вашето дете (субект на данни) има права в областта на защитата на личните данни, произтичащи от прякото приложение на Регламент (ЕС) 2016/679. В зависимост от своята възраст и степен на зрялост, то може да ги упражнява самостоятелно или чрез Вас.
3. Вслушайте се и вземете предвид изказаното от детето мнение (съобразно неговата възраст и зрялост) във връзка с обработването на личните му данни в онлайн среда! Правото на всяко дете да бъде чуто и да се изкаже свободно по всички въпроси, които го засягат, трябва да бъде гарантирано.
4. Доставчиците на онлайн услуги (администратори на лични данни) трябва да предоставят адаптирана информация за обработването на лични данни на децата и за техните права по начин, който отчита техните възрастовите различия и степен на зрялост. Помагайте на своите деца да осмислят и осъзнаят тази информация в пълнота, разяснявайте им по подходящ начин съответните законови ограничения (напр. филтриране на съдържание) и механизмите, които администраторите са предвидили за защита, включително как и до кого да подадат жалба, да докладват за злоупотреба или да поискат помощ и съвет!
5. Детето Ви може самò да дава съгласие за обработването на негови лични данни при пряко достъпване на услуги на информационното общество, ако е навършило 14 год. възраст. За деца под тази възраст, Вие сте тези, които трябва да изразите съгласие, ако съответната дигитална услуга се извършва въз основа на съгласие като правно основание по  чл. 4, т. 11 от Регламент (ЕС) 2016/679. Дори в този случай Вашето дете има право да получи дължимата от администратора информация за обработването, независимо, че съгласието не се дава лично от него.
6. Доставчиците на онлайн услуги трябва да положат разумни усилия, като вземат предвид наличните технологии, за да проверят дали даденото съгласие от дете наистина е в съответствие със закона. Затова те могат да прилагат мерки за верификация на възрастта, които трябва да са ефективни, надеждни и пропорционални.
7. Вие не можете и не трябва да давате съгласие, ако обработването на данните на Вашето дете е за превантивни или консултантски услуги, предлагани директно на деца, вкл. онлайн. Целта на тези услуги е да защитят най-добрия интерес на детето – Вие не сте участник в този процес.
8. Повишавайте своята информираност относно дигиталните опасности и разяснявайте на децата си кои са рисковете в онлайн средата, особено в контекста на споделянето на лична информация и данни.
9. Ако купувате интернет свързани играчки, винаги се интересувайте по какъв начин те събират данни. Тези играчки се поддържат от функции, предоставени чрез цифрова връзка. Те могат да записват глас (напр. плюшено мече, с което детето говори и споделя информация), данни относно физическата активност (напр. лентите за активност, които регистрират информация относно тази активност и предават такива данни на сървъри, където се компилират, съхраняват и използват за показване като отчети за активността в приложение).
10. Насърчавайте детето си самò да упражнява правата си в областта на защитата на личните данни, ако възрастта и зрелостта му позволява това (напр. по отношение на социални мрежи, игри и платформи за споделяне на видео). Това не отменя Вашето право да упражнявате същите права от негово име и да му предоставяте подкрепа, когато то самò упражнява правата си.
11. При достъпа на Вашето дете до дигитални услуги, свързани с обработване на лични данни, упражнявайте родителски контрол по начин, който зачита неприкосновеността и най-добрите интереси на детето. Инструментите за родителски контрол могат да се използват, само ако детето е в състояние да разбере, че е наблюдавано, как и кога – зачитайте правото на личен живот на детето!

 

28.03.2022 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2