Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Комитет за координиран надзор

Комитет за координиран надзор

Лого на Комитета за координиран надзор
Комитетът за координиран надзор (ККН) е структура, чиято основна цел е да осигури координиран надзор над широкомащабните информационни системи, функциониращи на територията на ЕС, които се използват от органи, служби и агенции на ЕС в съответствие с член 62 от Регламента (ЕС) 2018/1725 или с друг правен акт на ЕС за създаване на конкретната система.
Комитетът за координиран надзор е създаден в рамките на Европейския комитет за защита на данните (ЕКЗД) и се състои от представители на националните органи за защита на данните на всяка държава-членка на ЕС и Европейският надзорен орган по защита на данните. Участници могат да бъдат и националните органи за защита на данните на държави извън ЕС, които попадат в Шенгенското пространство.
В дейностите на ККН, които засягат конкретна широкомащабна система или институция на ЕС могат да участват представителите на националните органи за защита на данните, в случай че съответната им държава прилага правния акт на ЕС за създаване на широкомащабната система или европейска институция.
В рамките на своята цел да осигури координиран надзор на широкомащабните системи и институции на ЕС, ККН:
Обменя определена информация с институциите;
Подпомага надзорните органи при извършване на одити и проверки;
Извършва проучване на трудностите при тълкуването или прилагането на правния акт на ЕС, установяващ широкомащабната система или институция, подлежащи на координиран надзор;
Проучва проблеми свързани с упражняването на независим надзор или с упражняването на правата на субектите на данни;
Изготвя хармонизирани предложения за решения на проблемите;
Насърчава осведомеността относно правата за защита на данните.
Комитетът функционира автономно и приема свой процедурен правилник, методи на работа и двугодишна работна програма. На всеки две години ККН изготвя доклад от дейността си, който се предлага на ЕКЗД за представяне на Европейския парламент, Съвета, Комисията и други адресати, когато това е изрично изискано в правния акт на ЕС за създаване на широкомащабната система или органа, подлежащи на координиран надзор. Избирането на координатор и заместник-координатор на Комитета се осъществява чрез тайно гласуване и обикновено мнозинство.
Към настоящия момент ККН осъществява координация и надзор в рамките на обработването на лични данни в Информационната система за вътрешен пазар на ЕС, системата за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси ЕВРОЮСТ както и обработването на лични данни при осъществяваните на действия от страна на Европейската прокуратура.
Обработването на лични данни в следните широкомащабни системи и агенции на ЕС също ще попадне в обхвата на координиращите дейности на ККН, след като правният акт на ЕС, в който това е предвидено, започне да се прилага:
Шенгенската информационна система (ШИС)
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Система за влизане/излизане (СВИ)
Европейската система за информация и разрешение за пътуване (ETIAS)
Европейската информационна система за съдимост за лица, граждани на трети страни (ECRIS-TCN)
Визова информационна система (ВИС)
Европейска база данни за дактилоскопия в областта на убежището (ЕВРОДАК)
Митническа информационна система (МИС)
 
Повече информация за дейността на Комитета за координиран надзор: ТУК
 
Правна рамка:
10. Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 годинa за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011

 

Последна актуализация: 28.10.2022 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2