Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Координационна група за надзор на Митническата информационна система

Координационна група за надзор на Митническата информационна система

 Лого на Координационната група за надзор на Митническата информационна система

Координационната група за надзор на Митническата информационна система („CIS SCG“) е създадена с Регламент (ЕО) № 766/2008, за да осигури координиран надзор в областта на защитата на личните данни в Митническата информационната система. Координационната група за надзор се състои от представители на националните надзорни органи на държавите членки на ЕС, отговорни за защитата на данните, както и представители на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Обикновено заседанията на Групата се организират веднъж годишно, съвместно със Съвместния надзорен орган „Митници“ („Customs JSA“). За да се насърчи доброто сътрудничество със Съвместния надзорен орган „Митници“, неговият председател обикновено се избира за председател на Координационната група за надзор на МИС.

Митническата информационна система („МИС“ или “CIS”) е компютърна система, която централизира митническата информация с цел предотвратяване, разследване и преследване на нарушения на общностното законодателство в сферата митниците и земеделието. Състои се от централизирана база данни, достъпна чрез терминали във всяка държава членка на ЕС. Данните, въведени в МИС, се отнасят за стоки, транспортни средства, предприятия и хора, свързани с такива нарушения. Базата данни за идентификация на митническите файлове / Fichier d`Identification des Dossiers d`Enquêtes Douanières („FIDE“) се състои от протоколи за разследване, генерирани от митническите и други разследващи органи на държавите членки на ЕС за административни цели и за целите на наказателни разследвания.

МИС и FIDE се регулират от Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета, последно изменен с Регламент (ЕС) № 2015/1525, и Решение 2009/917 / ПВР на Съвета („Правната рамка на МИС”).

Физическите лица, чиито данни са в МИС, имат право на достъп и право на корекция на неточни данни и изтриване на незаконно съхранявани данни. Те упражняват тези права чрез подаване на заявление до компетентен орган или до орган по защита на данните във всяка държава членка на ЕС (Ръководство за упражняване правото на достъп до Митническата информационна система)

Повече информация за Координационната група за надзор на Митническата информационна система ТУК

 

Законодателство:

Регламент (ЕО) № 766/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

Регламент (ЕС) 2015/1525 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

 

Доклади за дейността:

Доклад за дейността за периода 2016-2017 година

 

13.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2