Български English Français
Начало » Институцията » Правомощия

Правомощия

Съгласно Закона за защита на личните данни:

Чл. 10. (1) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Комисията изпълнява задачите по чл. 57 от Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) (Отм., предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Освен задачите по ал. 1, комисията:
1. анализира и осъществява цялостен надзор и осигурява спазването на Регламент (ЕС) 2016/679, на този закон и на нормативните актове в областта на защитата на лични данни, освен в случаите по чл. 17;
2. издава подзаконови нормативни актове в областта на защитата на личните данни;
3. осигурява прилагането на решенията на Европейската комисия в областта на защитата на личните данни и изпълнението на задължителните решения на Европейския комитет по защита на данните по чл. 65 от Регламент (ЕС) 2016/679;
4. участва в международното сътрудничество с други органи по защита на личните данни и международните организации по въпросите в областта на защитата на личните данни;
5. участва в преговорите и сключването на двустранни или многостранни споразумения по въпроси от своята компетентност;
6. организира, координира и провежда обучение в областта на защитата на личните данни;
7. издава общи и нормативни административни актове, свързани с правомощията ѝ, в случаите, предвидени в закон.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Комисията издава бюлетин, в който публикува информация за своята дейност и за взетите решения. В бюлетина се публикува и отчетът по чл. 7, ал. 6.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.)
Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) (1) Комисията упражнява правомощията по чл. 58 от Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Комисията има и следните правомощия:
1. сезира съда за нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/679;
2. дава указания, издава насоки, препоръки и най-добри практики във връзка със защитата на личните данни.
Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) На комисията може да се възлагат други задачи и правомощия само със закон.
Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) (1) Комисията участва в механизма за съгласуваност по чл. 63 от Регламент (ЕС) 2016/679 и осъществява сътрудничество с водещия или със засегнатите надзорни органи на държавите - членки на Европейския съюз, включително като обменя информация, предоставя или иска взаимопомощ или участва в съвместни операции съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Формите на участие в механизма за съгласуваност, предоставянето и искането на взаимопомощ и участието в съвместни операции, както и процедурите, по които те се осъществяват, се определят с правилника по чл. 9, ал. 2.
Чл. 10г. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) При упражняване на задачите и правомощията си по отношение на администратори или обработващи лични данни, които са микропредприятия, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия, комисията взема предвид техните специални потребности и налични ресурси.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings