Начало » Бъдете информирани » „Съгласието” според Общия регламент относно защитата на данните – допълнителни разяснения

„Съгласието” според Общия регламент относно защитата на данните – допълнителни разяснения

Съгласието следва да бъде дадено чрез утвърдително действие, което установява свободно дадена, специфична и информирана индикация за съгласието на субекта на данни за обработването на лични данни, отнасящи се за него или нея, чрез писмено изявление, по електронен път включително, или чрез устно изявление. Това може да включва отметка на поле, когато се достъпва интернет страница, избиране на технически настройки за услугите на информационното общество или друго изявление, или поведение, което ясно посочва в този контекст, че субектът на данни приема предложеното обработване на неговите или нейните лични данни. Мълчание, предварително отметнати полета или бездействие не следва да представляват съгласие. Съгласието следва да покрива всички обработващи дейности извършвани за същата цел или цели. Когато обработването има многобройни цели, съгласие следва да се даде за всички тях. Ако съгласието на субекта на данни следва да бъде дадено по електронен път в следствие на искане, искането трябва да е ясно, кратко и не следва да е основание за отказ за предоставяне на услуга. Същевременно, субектът на данни следва да има правото да оттегли съгласието си по всяко време без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди оттеглянето му. За да се гарантира, че съгласието е свободно дадено, съгласието не следва да представлява валидно правно основание за обработката на лични данни в конкретни случаи с очевиден дисбаланс между субекта на данни и администратора. В обстоятелствата на конкретната ситуация е малко вероятно съгласието да е свободно дадено. Често не е възможно напълно да се идентифицира целта за обработката на лични данни за целите на научни изследвания по време на събирането на данни. Затова, на субектите на данни следва да се разреши да дават съгласието си за определени области на научните изследвания, когато отговарят на признатите етични стандарти за научни изследвания. Субектите на данни следва да имат възможност да дават съгласието си само за дадени области на научни изследвания или за части от изследователски проекти до степента позволена от предвидената цел.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2