Български English Français
Начало » Общ регламент относно защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679

Общ регламент относно защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) – консолидиран текст, който включва Регламент (ЕС) 2016/679, публикуван в Официален вестник на ЕС от 04.05.2016 г. и неговата поправка, публикувана на 23.05.2018 г.

Регламентът се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings