Начало » Бъдете информирани » Образци на документи, подлежащи на предоставяне в КЗЛД

Образци на документи, подлежащи на предоставяне в КЗЛД


Файлове за сваляне

Приложение № 1 към Задължителните указания – Искане за достъп от орган по чл. 251в, ал.1 от ЗЕС (DOC)
Приложение № 1 към Задължителните указания – Искане за достъп от орган по чл. 251в, ал.1 от ЗЕС (PDF)
Приложение № 2 към Задължителните указания – Искане за достъп от орган по чл. 251в, ал.2 от ЗЕС (DOC)
Приложение № 2 към Задължителните указания – Искане за достъп от орган по чл. 251в, ал.2 от ЗЕС (PDF)
Приложение № 3 към Задължителните указания – Регистър, воден от органите по чл. 251в, ал. 1 от ЗЕС
Приложение № 4 към Задължителните указания – Регистър, воден от органите по чл. 251в, ал. 2 от ЗЕС
Приложение № 5 към Задължителните указания – Регистър, воден от съответния съд за издадените разрешения/откази и протоколи за унищожаване
Приложение № 6 към Задължителните указания – Регистър на разпорежданията и исканията, воден от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги
Приложение № 7 към Задължителните указания – Регистър на справките, воден от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги
Приложение № 8 към Задължителните указания – Образец за предоставяне на обобщена статистическа информация (DOC)
Приложение № 8 към Задължителните указания – Образец за предоставяне на обобщена статистическа информация (PDF)
Образец на протокол за унищожените през предходния месец данни по чл. 251ж, ал.1 от ЗЕС (DOC)
Образец на протокол за унищожените през предходния месец данни по чл. 251ж, ал.1 от ЗЕС (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2