Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2008 г.

Решения на КЗЛД за 2008 г.

Дата на подаване:
от:
до:
Дата на решение:
от:
до:


Решение по жалба с вх. № Ж - 33/30.04.2008 г.

Жалба, рег. № Ж-33/30.04.2008 г. от П.И.И. срещу Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, с която се сезира Комисията с твърдения, че служителите от Медицинско

Решение по жалба с вх. № Ж - 27/17.04.2008 г.

Жалба с вх. № Ж- 27/17.04.2008 г. от Х.Л.К. срещу Н.К. и В.Я. Жалбоподателят Х.К. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че Н.К. и В.Я. обработват неправомерно неговите лични данни в

Решение по жалба с вх. № Ж - 26/17.04.2008 г.

Жалба с вх. № Ж- 26 /17.04.2008 г. П.В. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че неговите лични данни се обработват незаконосъобразно от В.Н. в нарушение на разпоредбите на ЗЗЛД,

Решение по жалба с вх. № Ж - 26/10.05.2006 г.

Жалба, рег. № Ж-26/10.05.2006 г. от Ц.Н.М. срещу Областна дирекция “Полиция” и Регионалната дирекция на вътрешните работи /РДВР/, с която се сезира Комисията с твърдения, че

Решение по жалба с вх. № Ж - 20/08.04.2008 г.

Жалба с вх. № 20/08.04.2008 г. от М.Г.Ф. срещу Пенсионноосигурително дружество „ДСК Р.” АД., с която Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) с писмо, изх. № 5-01-10 от Комисията

Решение по жалба с вх. № Ж - 19/17.03.2008 г.

Жалба с вх. № Ж - 19/17.03.2008 г. от Д.И.В. срещу “Б” ЕООД - гр. П. На 17.03.2008 г. в деловодството на КЗЛД е постъпила жалба с рег. № Ж - 19.03.2008 г., която е служебно препратена по компетентност

Решение по жалба с вх. № Ж - 18/13.03.2008 г.

Жалба с вх. № Ж-18/13.03.2008 г. с която се сезира КЗЛД за злоупотреба с лични данни при подновяване на договор за нов тарифен план с мобилен оператор и по конкретно ксерокопиране

Решение по жалба с вх. № Ж - 17/19.02.2008 г.

Жалба, рег. № Ж-17/19.02.2008 г., с която се сезира Комисията с твърдение, че П.Ч. е присъствал на заседанието на Комисията за защита на личните данни като представител и в това

Решение по жалба с вх. № Ж - 16/11.02.2008 г.

Жалба с вх. № Ж - 16/11.02.2008 г. от К.Ц.Б. срещу Националната агенция за приходите.На 11.02.2008 г. в деловодството на КЗЛД е постъпила жалба, в която жалбоподателката протестира

Решение по жалба с вх. № Ж - 14/31.01.2008 г.

Жалба с вх. № Ж - 14/31.01.2008 г.,с която се сезира КЗЛД за злоупотреба с лични данни от бонова книжка с цел лично облагодетелстване.

« |    1   2   3   4    5   6      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings