Български English

Организатори

Комисия за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни е създадена през 2002 г. като независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола  за спазването на нормативните актове в областта на защитата на лични данни. Тя  осигурява прилагането на решенията на Европейската комисия в областта на защитата на личните данни, участва в дейностите на международни организации, свързани със защита на неприкосновеността, както и в преговорите и сключването на двустранни или многостранни споразумения по въпроси от нейната компетентност. Комисията участва в подготовката и задължително дава становища по проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с правомощията й. КЗЛД води регистър на администраторите на лични данни, извършва проверки и издава задължителни предписания на администраторите на лични данни. Разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите лица. Организира и координира обучението в областта на защитата на личните данни.

За КЗЛД, защитата на личните данни на гражданите е не просто законодателно изискване, а морален ангажимент и акт на съпричастност към задълбочаващия се дефицит на неприкосновеност на личния живот. Днес, Комисията за защита на личните данни е завършена, модерна институция, подготвена успешно да се справи с предизвикателствата на своето време и същевременно да развива новаторски инициативи в услуга на обществото. 

 

Българска асоциация за управление на хора

Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал, чрез това да повишава добавената стойност за организациите и да допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на хората. Асоциацията работи и в посока подпомагане и развитие на професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси, издигане статута на професията и установяване на високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и тенденции в професията. БАУХ е член на Европейската Асоциация за управление на хората (EAPM) и на Световната федерация на асоциациите за управление на хората (WFPMA). Асоциацията е създадена през м. юли 2000 г. и понастоящем има повече от 850 индивидуални и корпоративни члена, работещи в бизнеса и държавната администрация. Повече информация за асоциацията е налична на сайта: www.bapm.bg

Организатори

Комисия за защита на личните данни

Българска асоциация за управление на хора

Златни партньори

Google

VIVACOM

Технологика

Сребърни партньори

Майкрософт България

ePay

Рувекс

Партньори

Oracle България

Логистичен партньор

Event Design

Информационен партньор

Българска асоциация по информационни технологии