Български English Français
Начало » Европейски комитет по защита на данните (ЕКЗД)

Европейски комитет по защита на данните (ЕКЗД)

Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) е независим европейски орган, който допринася за единното прилагане на правилата относно защитата на данните навсякъде в Европейския съюз и насърчава сътрудничеството между органите за защита на данните в ЕС. 
ЕКЗД е съставен от представители на националните органи за защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). ЕКЗД е учреден с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), а седалището му е в гр. Брюксел. Европейската комисия може да участва в дейността и заседанията на Комитета, без да има право на глас.  
ЕКЗД разполага със секретариат, осигурен от ЕНОЗД. Условията на сътрудничество между ЕКЗД и ЕНОЗД са уредени с Меморандум за разбирателство.
 
Мисия
ЕКЗД има за цел да осигурява единното прилагане в Европейския съюз на Общия регламент за  защита на данните и на европейската Директива относно правоприлагането.
ЕКЗД може да приема общи указания с цел изясняване на условията на европейското законодателство в областта на защитата на данните, като предоставя на заинтересованите лица единно тълкуване на техните права и задължения.
По силата на ОРЗД, Европейския комитет по защита на данните има и правомощията да приема задължителни решения за националните надзорни органи с цел осигуряване на единно прилагане.
ЕКЗД работи в съответствие със своя Правилник за дейността и ръководните си принципи.
 
Функции и задължения
- дава общи указания (включително чрез насоки, препоръки и най-добри практики) за изясняване на законодателството;
- консултира Европейската комисия по всякакви въпроси, свързани със защитата на личните данни и новите законодателни предложения в Европейския съюз;
- приема констатации относно съответствието с правната уредба  по случаи, засягащи трансграничната защита на данните; и
- насърчава сътрудничеството и ефективния обмен на информация и най-добрите практики между националните надзорни органи.
Освен това ЕКЗД изготвя Годишен отчет за дейността си, който се оповестява публично и се изпраща на Европейския парламент, Съвета и Комисията.
 
Ръководни принципи:
- Независимост и безпристрастност
- Добро управление, почтеност и добро административно поведение
- Колегиалност
- Сътрудничество
- Прозрачност
- Ефективност и модернизация
- Проактивен подход
 Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings