Начало » Уведомяване на КЗЛД за определяне на Длъжностно лице по защита на данните

Уведомяване на КЗЛД за определяне на Длъжностно лице по защита на данните

 В съответствие с чл. 37, пар. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно уведомяване на надзорния орган за определено Длъжностно лице по защита на данните, КЗЛД прие образец на Уведомление, който Администраторът/Обработващият лични данни следва да попълни и подаде в КЗЛД. Указания относно попълването се съдържат в самото Уведомление.
Администратори/Обработващи лични данни, подали вече такава информация в КЗЛД, не следва да я подават повторно. При необходимост от допълнителна информация, КЗЛД ще се свърже служебно с тях.
Попълненото Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните се изпраща в КЗЛД по някой от следните начини:
1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
3. На имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg. В този случай, Уведомлението трябва да бъде подписано с Квалифициран електронен подпис (КЕП).
4. Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция Електронно управление.
 Файлове за сваляне

Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните (PDF)
Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните (DOCX)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings