Български English Français
Начало » Уведомяване на КЗЛД за определяне на Длъжностно лице по защита на данните

Уведомяване на КЗЛД за определяне на Длъжностно лице по защита на данните

В съответствие с чл. 37, пар. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно уведомяване на надзорния орган за определено Длъжностно лице по защита на данните, КЗЛД прие образец на Уведомление, който Администраторът/Обработващият лични данни следва да попълни и подаде в КЗЛД. Указания относно попълването се съдържат в самото Уведомление. АЛД/ОЛД имат задължението да информират за всяка настъпила промяна на обстоятелствата/данните от Уведомлението.
Подаването на съответната информация от АЛД/ОЛД се извършва по някой от следните начини:
1. Чрез автоматизираната информационна система на КЗЛД (бутон „Вход). За целта АЛД/ОЛД трябва да разполага с квалифициран електронен подпис, с който се идентифицира в системата и получава достъп за извършване на необходимите операции: въвеждане, коригиране или изтриване на данните от уведомлението.
2. На имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg. В този случай, Уведомлението трябва да бъде попълнено и съответният електронен файл да бъде подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП).
3. Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция Електронно управление”. В този случай Уведомлението трябва да бъде попълнено и съответният електронен файл да бъде изпратен чрез тази система.
4. Лично в деловодството на КЗЛД или по пощата на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни. В този случай се подава попълнено, подписано и подпечатано Уведомление на хартиен носител.

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните (PDF)
Изтегли файла Уведомление за определено длъжностно лице по защита на данните (DOCX)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2