Български English Français
Начало » Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е независим надзорен орган, чиято дейност е насочена към защитата на личните данни и неприкосновеността, както и към насърчаване на добрите практики на институциите и органите на ЕС. Това се постига чрез :
· осъществяване на контрол върху обработването на лични данни от администрацията на ЕС;
· консултиране относно политиките и законодателството, които оказват влияние върху личния живот;
· сътрудничество с подобни органи за осъществяването на последователна защита на данните.
Целта на ЕНОЗД е да съблюдава спазването на правото на личен живот при обработването на лични данни от страна на европейските институции, както и да развива нови политики. Редица специфични задължения на ЕНОЗД са дефинирани с Регламент 45/2001 на Европейската комисия. Трите основни направления в дейността на органа са :
· Надзор: ЕНОЗД контролира обработването на личните данни от администрацията на ЕС и осигурява съответствието на това обработване с правилата за защита на личните данни. Задачите варират от предварителна проверка на операциите по обработване на данни, които биха били рискови, до разглеждане на жалби и провеждане на разследвания.
· Консултации: ЕНОЗД съветва Европейската комисия, Европейският парламент и Съвета по предложения за приемане на ново законодателство, както и по широк обхват от други въпроси, които имат въздействие върху защитата на данните.
· Сътрудничество: ЕНОЗД си сътрудничи с други органи по защита на данните с цел осъществяване на последователна защита на личните данни в Европа. Основната платформа за сътрудничество с националните органи по защита на личните данни е участие в работата на Работната група по чл.29 от Директива 95/46 ЕС и подпомагащите дейността ѝ експертни работни групи.
 
Пълна информация за Европейския надзорен орган по защита на данните може да намерите ТУК.
 
 

Файлове за сваляне

Изтегли файла Годишен доклад за 2019 г.
Изтегли файла Годишен доклад за 2019 г. – кратко изложение
Изтегли файла Стратегия ЕНОЗД за 2020-2024 година


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings