Български English Français
Начало » Институцията

Институцията

Комисия Стратегия на Комисията за защита на личните данни за развитие в областта на защитата на личните данни (Хоризонт 2022) Администрация Годишни отчети на КЗЛД

Информационен бюлетин на КЗЛД Бюджет на КЗЛД Информация от годишния финансов отчет на КЗЛД Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства Тримесечна отчетна информация за разходи по бюджетни програми Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства Информация относно плащанията на КЗЛД в СЕБРА (Система за електронни бюджетни разплащания) Профил на купувача Проекти на КЗЛД Медии

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2