Български English Français
Начало » Подаване на уведомления до КЗЛД

Подаване на уведомления до КЗЛД

1. Уведомление по чл. 33 от Регламент (ЕС) 2016/679
В съответствие с чл. 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни, Администраторът на лични данни (АЛД) следва да подаде в КЗЛД Уведомление за нарушение на сигурността на личните данни без ненужно забавяне и не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него. АЛД има задължението да информира за всяка настъпила промяна на обстоятелствата/данните от Уведомлението.
По отношение съдържанието на уведомлението следва да се спазват изискванията на чл. 33, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679. За допълнителни методически разяснения, препоръчваме да се ползват „Насоки относно уведомяването за нарушения на сигурността на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Работната група по чл. 29, приети на 3 октомври 2017 г., последно преработени и приети на 6 февруари 2018 г.(WP250, rev.01), впоследствие потвърдени от Европейския комитет по защита на данните на 25 май 2018 г. Насоките са публикувани на сайта на КЗЛД тук.
Информационен материал относно действията на администраторите на лични данни при настъпване на нарушение на сигурността на данните, едно от които е подаването на уведомление, е публикуван на сайта на КЗЛД тук.

2. Уведомление по чл. 37, пар. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679
В съответствие с чл. 37, пар. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно уведомяване на надзорния орган за определено Длъжностно лице по защита на данните, КЗЛД прие образец на Уведомление, който Администраторът / Обработващият лични данни следва да попълни и подаде в КЗЛД. Указания относно попълването се съдържат в самото Уведомление. АЛД/ОЛД имат задължението да информират за всяка настъпила промяна на обстоятелствата/данните от Уведомлението.
 

3. Начини за подаване:
Подаването на съответната информация по т. 1 и т. 2 от АЛД/ОЛД се извършва по някой от следните начини:
1. Лично в деловодството на КЗЛД или по пощата на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни. В този случай се подава попълнено, подписано и подпечатано Уведомление на хартиен носител.
2. На имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg. В този случай, Уведомлението трябва да бъде попълнено и съответният електронен файл да бъде подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП).
3. Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерство на електронното управление. В този случай Уведомлението трябва да бъде попълнено и съответният електронен файл да бъде изпратен чрез тази система.
4. Само за уведомлението по т. 2 - чрез автоматизираната информационна система на КЗЛД (бутон „Вход). За целта АЛД/ОЛД трябва да разполага с квалифициран електронен подпис, с който се идентифицира в системата и получава достъп за извършване на необходимите операции: въвеждане, коригиране или изтриване на данните от уведомлението.

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2