Български English Français
Начало » Публични регистри

Публични регистри

КЗЛД поддържа следните публични регистри:
 
Информацията за този регистър се подава от АЛД/ОЛД чрез попълване на Уведомление за определено Длъжностно лице по защита на данните.
КЗЛД публикува данните в Регистъра на администраторите/обработващите лични данни, определили ДЛЗД, така, както са подадени от АЛД/ОЛД.
Комисията ще осъществи контакт с администраторите/обработващите лични данни, чиито уведомления не отговарят на нормативните изисквания.
 
ВАЖНО: КЗЛД обръща внимание на администраторите/обработващите лични данни, подали Уведомление за определено Длъжностно лице по защита на данните, че следва да предприемат необходимото в случай на установяване на несъответствие на актуалното състояние на информацията за тях и съответното съдържание на „Регистър на АЛД/ОЛД, които са определили ДЛЗД. В случай на неактуалност на информацията, следва да се подаде последващо уведомление или писмо по реда, по който се подават уведомления (виж. Подробно описание на начините за подаване на уведомление), или АЛД/ОЛД да извърши необходимите корекции в информационната система. В случай на установена явна техническа грешка, сигнал за отстраняването ѝ може да се подаде и на тел. 02/91-53-583.
 
2. Регистър на акредитираните по чл. 14 от ЗЗЛД сертифициращи органи.
Към момента няма акредитирани по чл 14 от ЗЗЛД сертифициращи органи.
 
3. Регистър на кодексите за поведение по чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Към момента няма одобрени кодекси за поведение по чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/679.
 
 

Кратка инструкция за работа с автоматизираната информационна система за поддържане на публичните регистри на КЗЛД

 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2