Български English Français
Начало » Декларация за достъпност

Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ 1 - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалния уебсайт на КЗЛД – www.cpdp.bg.
 
Стандартът, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание e EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).
I. Статус на съответствие – съответства частично на изискванията на посочения стандарт поради изключениятa, посочени в Приложение 1.
II. Недостъпно съдържание - несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на КЗЛД са описани по-долу в таблица Приложение 1.

Приложение 1
 Изискване на стандарта  Пояснения
Текстово представяне на нетекстовата информация

Частично осигурено
В повечето случаи е спазено, с изключение на някои    мултимедийни елементи (видеоклипове), инфографики, логотипи

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите Не е осигурено
Да не се представя текст във вид на изображение Частично осигурено
Спазено е с изключение на инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма, както и логотипите
Механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.  Не е осигурено
Механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения  Не е осигурено
 
Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити или са покрити частично.  Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.
 
Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка, направена от собственика на уебсайта.
 
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес:
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Комисия за защита на личните данни
 
Данни за контакт с длъжностното лице, отговарящо за сайта:
Надежда Борисова, държавен експерт, дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност – тел. 02/91-53-595, е-мейл: KZLD_Informacia@cpdp.bg.
 
Процедура по прилагане:
1. Процедура по разглеждане на постъпили сигнали относно достъпността на уебсайта на КЗЛД:
- Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за неспазени изисквания за достъпност на съдържанието на интернет страницата на КЗЛД, се подават на хартия (лично или по пощата) на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни, или по електронен път на е-майл: KZLD_Informacia@cpdp.bg.
- Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на неспазени изисквания за достъпност или мотивиран отказ.
- Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща на същата, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес.
2. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. I, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление” чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” 6, София 1000; по електронен път на (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници”) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, София 1000.
3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление”.

 

РАЗДЕЛ 2 – ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Уеб сайтът на Комисия за защита на личните данни е създаден с мисълта да бъде достъпен за колкото може повече хора, включително и потребители, използващи екранни четци и други помощни технологии. Браузърите и техниките за разработване на достъп до съдържание в интернет се развиват много бързо и дават все по-големи възможности на потребителите да подобряват достъпността до интернет съдържанието със средствата на самия браузер.
Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Някои типове съдържание (напр. аудио и видео материали) са недостъпни по своето естество за определени категории потребители, и са необходими допълнителни средства и усилия за осигуряване на тяхната достъпност.
Тъй като поддържането на достъпността е задача с перманентен характер, ако срещате затруднения с публикувано от нас съдържание, моля да свържете с нас и да опишете проблема. Това ще ни помогне непрекъснато да подобряваме и подържаме достъпността на сайта.
 
 
Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 15.10.2020 г.
Дата на последна актуализация на декларацията: 23.09.2021 г.
Дата на публикуване на уебсайта: 06.10.2021 г.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2