Български English Français
Начало » ИЗЯВЛЕНИЕ НА КЗЛД ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ.17, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, КАСАЕЩ ПУБЛИКУВАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗПУКИ В ИНТЕРНЕТ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КЗЛД ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ.17, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, КАСАЕЩ ПУБЛИКУВАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗПУКИ В ИНТЕРНЕТ

15.08.2014
По повод изнесените в медиите съобщения във връзка с декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), публикувани със скрито съдържание и свързания с това обществен интерес, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) прави следното изявление относно задължението за публикуване на въпросните декларации при спазване на Закона за защита на личните данни:
 
КЗЛД неколкократно е изразявала становища по конкретни казуси, свързани със задължението за публикуване на декларации по чл. 12 от ЗПУКИ, при спазване на Закона за защита на личните данни, като има трайна и устойчива практика по този въпрос.
При обявяване на декларациите следва да се спазват основните принципи при обработването на лични данни така, че да бъде постигната целта на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) – гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот на конкретното физическо лице. Обявяването следва да става при спазването на принципа на пропорционалност, заложен в чл. 2, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗЛД, в съответствие с който разгласяването на лични данни от съдържанието на декларация, без да е налице обоснована причина, представлява несъотносимо и надхвърлящо целите за обработване на лични данни в контекста на предвидените от законодателя мерки за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, а също така би било незаконосъобразно, поради нарушаване изискването на чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ.
Обявяването на лични данни от декларациите по чл. 12 в изпълнение на чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с изключение на имената на декларатора, следва да става след изричното писмено съгласие на физическото лице-декларатор, оформено в отделен текст към същата декларация. Обявяването в интернет на декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси без изричното съгласие на декларатора, би представлявало нарушение на Закона за защита на личните данни.
Декларации, публикувани в интернет без изричното съгласие на декларатора, следва да бъдат премахнати до изразяване на съгласие за това действие.
Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изисква лицата, заемащи публични длъжности, да не заемат друга длъжност или да извършват дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с тяхното положение. В този смисъл подаването на декларациите по чл. 12 цели да осигури необходимата информация и гаранции пред съответния орган по избор или назначаване, че тези лица са в състояние да изпълняват задълженията си в интерес на обществото честно, почтено, отговорно и безпристрастно. Целта на предвидената в ЗПУКИ процедура се постига с факта на подаване на декларациите пред съответния орган.
За разлика от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД), който осигурява достъп до подадените декларации в публичен регистър, ЗПУКИ допуска единствено оповестяване на факта, че лицата са изпълнили задължението за подаване на декларации. Друга съществена разлика, произтичаща от различните цели на двата закона е обстоятелството, че Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности предвижда изрично възможност за достъп до пълното съдържание на декларациите по реда на Закона за достъп до обществена информация, каквато възможност ЗПУКИ не допуска, тъй като декларациите се подават за целите на органа по назначаване (работодателя). С оглед направеното разграничение, чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ изрично регламентира обявяването на декларациите, а не публикуването им в цялост, да става при спазване изискванията на ЗЗЛД.
Подписът попада в обхвата на законовото определение на понятието „лични данни” (чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД), тъй като по него физическото лице може да бъде идентифицирано. Обявяването не трябва да съдържа подписа на декларатора. Заличаването на подписа на декларатора е необходима защитна мярка срещу злоупотреби с лични данни и предотвратяване извършването на престъпления от трети недобросъвестни лица.
В случай, че в декларацията има лични данни на трети физически лица, съгласието на декларатора не рефлектира върху тях и същите следва да бъдат заличени при публикуването на декларация, когато лицето е дало съгласие за публикуване.
Следователно, за да се счита за изпълнено задължението по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ, достатъчно е в интернет да се оповести списък, съдържащ трите имена на лицата, подали съответните декларации по чл. 12 от ЗПУКИ.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings