Български English Français
Начало » Комисията прие Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни

Комисията прие Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни

28.07.2023
 
На свое редовно заседание, проведено на 27 юли 2023 година, след приключило обществено обсъждане, Комисията за защита на личните данни прие Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни.
Приемането на Наредбата е важен елемент от приключване на процеса по транспониране на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. Наредбата урежда воденето на т.нар. регистър на сигналите, който е не само съществен елемент за отчетност на задължените по закона субекти (работодателите от публичния и от частния сектор), но и ключов аспект от защитата на сигнализиращите лица, каквато е целта на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. С приемането на наредбата се финализира и националната правна уредба по въпросите за защита на сигнализиращите лица, стартирала от 4 май с влизането в сила на закона.
На 28 юли 2023 г. Наредбата е изпратена на редакцията на „Държавен вестник за обнародване. Комисията ще публикува текста на подзаконовия нормативен акт на интернет страницата си след обнародването му в „Държавен вестник.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2