Български English Français
Начало » Съветът на Европа прие Насоки за защита на личните данни при обработването им за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Съветът на Европа прие Насоки за защита на личните данни при обработването им за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма

10.07.2023
 
На 05 юли 2023 г. Съветът на Европа публикува Насоки за защита на личните данни при обработването им за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Същите са приети по време на 44-то пленарно заседание на Консултативния комитет на Конвенция 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, проведено през месец юни т.г. в гр. Страсбург, Франция.
Насоките имат за цел да повишат осведомеността и разбирането по отношение на начините, по които се прилагат изискванията на Конвенция 108+ в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, за да се осигури подходящо ниво на защита на данните. Същевременно се цели улесняването на трансграничното предаване на данни, като се подчертават определени области в контекста на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, където гаранциите за защита на данните следва да бъдат засилени.
Режимът за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма предвижда няколко аспекта на обработване на лични данни, които се основават на обществения интерес. Той определя задълженията на администраторите на данни, вкл. обработването на лични данни, както от държавни органи, които са законово упълномощени да прилагат мерки и имат специфични правомощия в тази област, така и от частни субекти за същите цели въз основа на обществен интерес и/или за техните легитимни интереси.
Насоките за защита на личните данни при обработването им за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма са достъпни в езиковите версии, на които са приети: английски език тук  и на френски език тук.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2