Български English Français
Начало » КЗЛД открива процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за воденето на регистъра на сигналите по чл.18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни

КЗЛД открива процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за воденето на регистъра на сигналите по чл.18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни

07.07.2023
 
На 4-ти май 2023 г. влезе в сила Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН). Законът въвежда задължение за изграждане на национален механизъм за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация, както и за извършване на проверка и предприемане на действия по всеки сигнал. Предвидени са задължения за създаване на канали за вътрешно и външно подаване на информация за нарушения, като КЗЛД e определена да действа като централен орган за външно подаване на сигнали.
Законът е публикуван в бр. 11 на Държавен вестник от 02.02.2023 г. и в 6-месечен срок от обнародването му (т.е. до 04 август 2023 г.) КЗЛД следва да приеме Наредба за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни. С изготвения проект на Наредба се определят редът за водене от задължените субекти на регистър на сигналите и условията за препращане на вътрешни сигнали към КЗЛД.
Очакваните резултати от приемането на проекта на Наредбата са свързани със създаването на нормативни и практически условия за изпълнение на задълженията за отчетност и проследимост на сигналите, както и за гарантиране на унифицираното прилагане на закона.
Информация за провежданото обществено обсъждане е публикувана на сайта на КЗЛД, раздел „Правна рамка”, подраздел „Проекти на нормативни актове” – ТУК, както и на Портала за обществени консултации – ТУК.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2