Български English Français
Начало » Състоя се 31-та Конференция на европейските органи по защита на данните

Състоя се 31-та Конференция на европейските органи по защита на данните

17.05.2023
Състоя се 31-та Конференция на европейските органи по защита на данните
От 10 до 12 май 2023 г. в Будапеща се състоя 31-та Конференция на европейските органи по защита на данните (т.нар. „Пролетната конференция). Целта на това ежегодно събитие е насърчаване на практическото сътрудничество и обмен на най-добри практики между неговите членове. Представители на българския надзорен орган бяха неговият председател Венцислав Караджов и началникът на отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти, Христо Аламинов.
През първите два дена се проведоха закритите сесии на Конференцията, предназначени за нейни членове, а в последния ден, за пръв път в историята на Конференцията бе организирана открита сесия за представители от публичния сектор, бизнеса, неправителствените организации и академичните среди. Организаторите бяха подбрали три основни теми за закритата сесия и една – за откритата.
Първата тема бе посветена на новите технологии – оценка на социалните въздействия от използването на нови технологии в различни области. Отчетено бе, че технологиите позволяват използването на лични данни в безпрецедентен мащаб и преобразяват както икономиката, така и социалния живот. Подчертано бе, че поради скоростта на технологичните промени понякога е трудно да се реагира бързо и да се оценява въздействието им върху ежедневието. Разгледани бяха тези въздействия върху хората – тяхното мислене, човешки взаимоотношения, върху начина, по който функционира обществото.
Един от фокусите на Конференцията бе регулацията за конкуренцията. Целта на този панел бе да бъдат представени взаимовръзките между правилата за защита на конкуренцията и правото на защита на личните данни, както и да се идентифицира как тези две области на правото могат да се подкрепят взаимно и да са от полза за обществото. През последните десетилетия обработването и използването на лични данни нарасна до такава степен, че има значително икономическо въздействие с огромни печалби. Операциите по обработване на лични данни могат да осигурят голямо конкурентно предимство за компаниите и хората. Същевременно, възниква въпросът дали достъпът до тези данни се получава при справедливи условия и дали все още има шанс за лоялна конкуренция. На Конференцията бе подчертано, че надзорните органи, които прилагат правилата за защита неприкосновеността на личния живот и конкуренцията, трябва да действат по единен начин, за да постигнат справедливост както в конкуренцията, така и при обработването на лични данни.
Една панелна дискусия бе посветена на предоставяне на актуална информация за съдебни решения – за най-важните случаи на съдилищата в Страсбург и Люксембург, като бе отбелязано, че съдебната практика на Европейския съд и Европейския съд по правата на човека е област, в която е трудно да се поддържа бързо темпо. Разгледани бяха добри практики и казуси от сътрудничеството в правоприлагането между държави във и извън ЕИП. Целта бе да се сподели опит, натрупан в сътрудничеството по правоприлагане между държави извън сътрудничеството по Общия регламент относно защитата на данните.
В последния ден на Конференцията се състоя „Открита сесия, чиито фокус бе темата за Длъжностните лица по защита на данните (ДЛЗД). Безспорна е ролята в рамките на техните организации за постигане на съобразена с изискванията за поверителност среда. Компетентността и отношението на ДЛЗД могат да изградят или да нарушат стандарта за защита на данните на една организация. Ако тези позиции се заемат от висококвалифицирани професионалисти, спазването на правилата за защита на данните ще бъде по-добро и по този начин ще се облагодетелства обществото. На Конференцията бе подчертано, че ДЛЗД трябва да си сътрудничат с органите по защита на данните, като и двете страни могат да спечелят от тази връзка. Споделени бяха добри практики в обучението на ДЛЗД. Подчертано бе и значението на добре развитите мрежи на ДЛЗД за поддържане на актуални информация, знания, ноу-хау и най-добри практики.
Традиционно Пролетната конференция завърши с приемането на резолюции от обсъжданията. Наред с резолюцията, с която се изменят процедурните правила за функционирането на Конференцията, беше приета и резолюция относно необходимостта от засилено сътрудничество в областта на защитата на данните и конкуренцията.
Чрез втората резолюция националните надзорни органи по защита на личните данни, членове на Конференция, се ангажират да работят за засилено сътрудничество в постигането на напредък както в защитата на основните права на неприкосновеност на личния живот, така и в защитата на личните данни и в честната конкуренция, като задълбочат сътрудничеството и обмена на информация с органите по защита на конкуренцията. Вносители на резолюцията бяха домакинът на Конференцията – Националният орган по защита на данни и свободата на информация на Унгария, както и Комисията за защита на личните данни на Република България, подпомагани от Европейския надзорен орган по защита на данните и Норвежкия орган по защита на личните данни.
КЗЛД стана част от постоянния Управителен комитет на Конференция, като в следващите две години нейни представители ще бъдат ангажирани активно с институционалното изграждане и годишните издания на Пролетната конференция.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2