Български English Français
Начало » Започна прилагането на Законодателния акт за цифровите пазари

Започна прилагането на Законодателния акт за цифровите пазари

05.05.2023
 
От 2 май 2023 г. големите частни организации, предоставящи основни платформени услуги като пазари, магазини за приложения, онлайн търсачки или компютърни услуги „в облак в Съюза, които действат като контролиращи достъпа предприятия на бизнес или крайни ползватели, установени или намиращи се в Европейския съюз, следва да предприемат действия по привеждане дейността си в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2022/1925 (Законодателен Акт за цифровите пазари).
Сред определените предприятия са тези, които оказват значително въздействие върху вътрешния пазар, предоставят основна платформена услуга, която се явява важен портал за достигане до крайните ползватели или се ползват от наложено трайно установено положение при осъществяване на дейността си, вкл. в случаите, когато се предвижда че ще го придобият в близко бъдеще.
При достигане на праговете по чл. 3, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2022/1925, за тези предприятия възниква задължението да уведомят Европейската Комисия за своите основни платформени услуги, което те следва да извършат до 2 юли 2023 г. включително.
Контролиращите достъпа предприятия е необходимо да прилагат и задълженията разписани в чл. 5, чл. 6 и 7, както тези по чл. 13, 14 и 15 от Регламент (ЕС) 2022/1925 (Акт за цифровите пазари).
Целта на Регламента е да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар, като се установят правила, които да гарантират достъпността и справедливостта за пазарите в цифровия сектор за бизнес ползвателите и крайните ползватели на основни платформени услуги.
Това се осъществява чрез предоставяне на подходяща регулаторна защита срещу нелоялните практики на тези предприятия в ЕС, с оглед улесняване на стопанската дейност и подобряване правилното функциониране на вътрешния пазар.
Европейският надзорен орган по защита на данните и Европейският комитет по защита на данните са част от създадената Група на високо равнище за Законодателния акт за цифровите пазари. Тя има за цел да осигури спазването на правилата на Съюза за защита на данните по отношение на законосъобразното, добросъвестно и прозрачно обработване на личните данни на ползвателите на платформи, предоставящи основните платформени услуги.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2