Български English Français
Начало » Въвеждане на системата за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Въвеждане на системата за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

10.03.2023
 
Във връзка с постъпващи в КЗЛД въпроси, свързани с приложението на новоприетия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) и отчитайки неговата висока обществена значимост, КЗЛД информира, че:
1. По силата на § 10 от Заключителните му разпоредби законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник (т.е. от 4 май 2023 г.), като Глава II, Раздел I (Вътрешно подаване на сигнал или т.нар. „Вътрешен канал) с чл. 12 – 18 ще се прилагат по отношение на работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, от 17 декември 2023 г.
2. От 4 май 2023 г. работодателите от публичния и частния сектор, които се явяват задължени субекти по чл. 12, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН (с изключение на работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, вж. т. 1) имат задължение да осигурят възможност за вътрешно подаване на сигнали по смисъла на закона. За тази цел на 4 май 2023 г. на сайта на КЗЛД ще се пусне в експлоатация функционалност за генериране на Уникален идентификационен номер (УИН), който ще следва да се взима от определените по чл. 14 от закона служители, отговарящи за разглеждането на сигнали. Този номер ще се използва от тях за нуждите на регистриране на подадените до задължените субекти сигнали. За получаването на УИН служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала ще трябва да предостави следната информация:
- Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при който е подаден сигналът;
- Идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;
- Предмет на сигнала (съответните области, предвидени в чл. 3, ал. 1 и ал. 2);
- Начин на получаване (писмено или устно);

3. Външното подаване на сигнали до КЗЛД (т.нар. „Външен канал) ще бъде достъпно след 6-ия месец от обнародването на закона в „Държавен вестник – т.е. от 4 август 2023 г.
4. По силата на § 9 от Заключителните разпоредби на закона, до 4 август 2023 г. КЗЛД има за задача да приеме:
- Наредбата за воденето на регистъра на сигналите и за препращане на вътрешните сигнали към нея;
- Методическите указания към задължените субекти по чл. 12, ал. 1 от закона;
- Модел на регистър на сигналите; и
- Формуляр за приемане на сигнали.
5. Заедно с това КЗЛД публикува на сайта си и Пътна карта, която очертава основните етапи по въвеждането на системата за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
6. Занапред КЗЛД ще публикува на сайта си поетапно и всяка допълнителна информация, свързана с прилагането на ЗЗЛПСПОИН.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2