Български English Français
Начало » Състоя се конференция „Защита на данните и наказателно правосъдие”

Състоя се конференция „Защита на данните и наказателно правосъдие”

01.12.2022
 
На 29 ноември 2022 г. се състоя конференция за защита на данните в областта на наказателното правосъдие в ЕС. Домакини бяха Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и Европейската прокуратура (орган на Европейския съюз, провеждащ разследвания и наказателни преследвания, засягащи бюджета на ЕС). Конференцията се проведе както присъствено, така и онлайн, и събра експерти по защита на данните, специалисти по наказателно право и политици, които дискутираха защитата на данните при наказателното преследване и съдебното сътрудничество в ЕС. Обсъдени бяха най-новите развития, засягащи Европейската прокуратура и Евроюст, и тяхното въздействие върху защитата на данните. Разгледана бе ролята на ЕНОЗД като надзорен орган за работата на европейските институции и начините за подобряване на сътрудничеството между различните организации.
Фокус на обсъжданията бе ефективно прилагане на правилата за защита на данните в областта на наказателното право, както на европейско, така и на национално ниво.
Засегнати бяха следните три основни теми:
• последните промени в законодателната рамка на Евроюст и тяхното въздействие върху начина, по който агенцията обработва лични данни;
• преглед на първата година от дейността на Европейската прокуратура, по-специално на предизвикателствата и възможностите, свързани с нейната хетерогенна структура;
• потенциалните подобрения в модела на управление, за да бъде надзорът по-ефективен и координиран на европейско и национално ниво
Конференцията протече в следните три сесии:
Сесия 1: Реформата на Евроюст в ерата на цифровизация и война.
Представени бяха законодателните промени в регламента за Евроюст и бяха обсъдени последиците за защитата на данните. На 1 декември 2021 г. Европейската комисия прие няколко инициативи за цифровизиране на правосъдните системи на ЕС, включително предложение за цифров обмен на информация по дела за тероризъм, както и допълнително предложение за създаването на специална ИТ платформа, която да подпомага функционирането на съвместните екипи за разследване. Успоредно с това беше прието друго изменение на регламента за Евроюст, с което Евроюст се установява като европейски център за съхраняване и обмен на доказателства за военни престъпления в Украйна. На конференцията бе разгледано въздействието, което тези законодателни промени ще окажат върху вида и обема лични данни, обработвани от Евроюст, както и последиците за отношенията с партньори извън ЕС и международното предаване на лични данни от Евроюст.
Сесия 2: Първи стъпки на Eвропейската прокуратура в условия на надзор
В тази сесия бе разгледан опитът от първата година от функционирането на Европейската прокуратура, както от оперативна гледна точка, така и от гледна точка на защитата на данните, а също и предизвикателствата, свързани с надзора. Европейската прокуратура започна да функционира на 1 юни 2021 г. Тя е първият независим орган на ЕС, упълномощен да разследва престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. Проведени бяха предварителни консултации с ЕНОЗД относно правилата за защита на данните на институцията, както и относно системата за управление на случаи, в която се обработват оперативни лични данни. Докато стратегическите решения се вземат на централно ниво, разследващата дейност се извършва от европейски делегирани прокурори в съответствие с националните наказателнопроцесуални правила. Тази двойнственост изисква координиран подход за надзор на обработването на лични данни от Европейската прокуратура и прилагането на правата на субектите на данни.
Сесия 3: ЕНОЗД - Ефективно прилагане в условията на нееднаквост
На тази сесия бе посочено, че правните условия за надзор на обработката на оперативни лични данни са комплексни, като някои институции на ЕС прилагат специални правила за защита на данните и остават извън обхвата на Регламента на ЕС за защита на данните. Разгледани бяха нуждите и предизвикателствата, свързани със сътрудничеството на ЕНОЗД с националните органи по защита на данните. Целта е постигане на ефективен надзор над Европейската прокуратура и Евроюст чрез координирани действия, като всеки действа в рамките на своите правомощия.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2