Български English Français
Начало » ЦИК и КЗЛД приеха съвместни указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес

ЦИК и КЗЛД приеха съвместни указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес

15.02.2021
ЦИК и КЗЛД приеха съвместни указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес
Във връзка с предстоящите на 04 април 2021 г. избори за Народно събрание, на основание чл. 57, ал. 1, т. 49 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия и Комисията за защита на личните данни приеха съвместни указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес.
В документа са дадени разяснения относно настоящата правна рамка за защита на личните данни, както и относно правата и задълженията на всички участници в изборния процес – политически партии, коалиции от партии, инициативни комитети, кандидати, представители, застъпници, наблюдатели, представители на средствата за масово осведомяване и избирателни комисии в различните видове избори.
На участниците в изборния процес в качеството им на администратори на лични данни са предоставени разяснения относно принципите на обработване на лични данни, правните основания за обработване на лични данни, обработването на „чувствителни лични данни, срокове на съхранение на личните данни, спазване на изискванията за гарантиране на сигурността на данните, изпълнение на изискването за информираност на субектите на данни и др. Посочени са санкциите за нарушения на правилата за защита на данните, на национално ниво и на ниво ЕС.
В документа специално е подчертано, че е отпаднало задължението за извършване на регистрация в КЗЛД. Считано от 25 май 2018 г. това задължение отпадна за всички администратори на лични данни, а не само за участниците в изборния процес.
В съвместните насоки на ЦИК и КЗЛД са дадени разяснения на публикуваните през 2018 г. насоки на Европейската комисия относно прилагането на правото на Съюза в областта на защитата на данните в контекста на избори, в които са формулирани някои допълнителни задължения за политическите партии и останалите участници в изборния процес.
Съвместните указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес са публикувани ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings