Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до Красимира Димитрова Георгиева

Съобщение до Красимира Димитрова Георгиева

04.01.2021
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с подадена жалба с рег. № ППН-01-496/23.05.2019 г., уведомяваме г-жа Красимира Георгиева, в качеството ѝ на жалбоподател, че по същата е постановено решение с № ППН-01-496/2019 г. от 13.11.2020 г., което не е получено на посочения в жалбата адрес за кореспонденция.
Уведомяваме Ви за възможността да се запознаете с решението и да получите копие от същото в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 - 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуване на съобщението, чрез Комисия за защита на личните данни, пред Административен съд – София град.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings