Български English Français
Начало » Кариери » Уведомление за допуснати/недопуснати до конкурс кандидати за длъжността „старши експерт” в отдел „Информационна и контролна дейност”, дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност”

Уведомление за допуснати/недопуснати до конкурс кандидати за длъжността „старши експерт” в отдел „Информационна и контролна дейност”, дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност”

30.09.2020
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
 От Комисия, назначена със Заповед № РД-15-314/29.09.2020 г. на Председателя на КЗЛД, за провеждане на конкурс за длъжността старши експерт - 1 щатна бройка в отдел „Информационна и контролна дейност”, дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност”
На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители Конкурсната комисия разгледа подадените заявления и документи и взе следните решения:
Допуска до конкурс следните кандидати:
 СПИСЪК
на допуснатите кандидати
Мария Иванова Генинска
Пролетина Иванова Коева
 
Не се допускат до конкурс следните кандидати: Всички кандидати са допуснати.
 
Допуснатите кандидати трябва да се явят 12.10.2020 г. в сградата на Комисия за защита на личните данни, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 – заседателната зала, както следва:
• от 09:30 часа за провеждане на тест;
• от 11:00 часа за провеждане на практически изпит по английски език, на което се допускат преминалите успешно теста;
• от 13:00 часа за провеждане на интервю, на което се допускат преминалите успешно практическия изпит по английски език.
 
Тестът ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на Комисията за защита на личните данни и с професионалната област на длъжността, както и познаване на следните нормативни документи: Регламент /ЕС/2016/679 – Общ регламент относно защита на данните, Закон за защита на личните данни и Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, Административно-процесуален кодекс и други, свързани с областите на дейност.
Участниците се допускат след представяне на документ за самоличност.
 
 
        30.09.2020 г.                                  Председател на конкурсната комисия
  Любка Ячева /п/
 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings