Български English Français
Начало » Търгове » Обява за провеждане на нова тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

Обява за провеждане на нова тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

21.09.2020

 

Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 2 и глава Пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заповед № РД15-308/17.09.2020 г. на Председателя на КЗЛД, открива нова процедура за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост,  представляващ помещение с предназначение: бюфет-барче, с площ 150.00 кв. м., находящ се в гр. София, Столична община, район „Младост”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
Минимална тръжна цена е 540,00 лв. (петстотин четиридесет) лева.
Депозит за участие в търга: 100.00 (сто) лева. Сумата се внася по сметка на КЗЛД:
IBAN: BG53BNBG96613300158601  BIC BNBGBGSD при банка БНБ – ЦУ.
 
Специфични тръжни условия и изисквания към кандидатите:
Изисквания към участниците:
Участниците в търга трябва да са търговци по смисъла на ТЗ.
Участниците не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по обявяване в несъстоятелност.
Участниците не трябва да се намират в ликвидация.
Участниците не трябва да имат непогасени задължения към държавата, към общината по своето седалище към момента на подаване на заявленията за участие и към НОИ.
Лицата, управляващи и представляващи участника не трябва да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице на ръководна длъжност в КЗЛД.
Лицата, управляващи и представляващи участника не трябва да са лишени от право да извършват търговска дейност.
Лицата, управляващи и представляващи участника не трябва да са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството или за участие в организирана престъпна група.
Специфични условия
Обектът, отдаван под наем, да се експлоатира в работни дни от 08:00 до 18:00 ч. 
В обекта да се осигури приготвяне и/или ежедневна доставка на готова храна (приготвена в рамките на същия ден) и целодневно предлагане на храни и напитки за КЗЛД, нейната администрация и посетители. За целите на настоящата тръжна документация, приготвяне и/или ежедневна доставка на готова храна включва следния задължителен, минимален асортимент: приготвени в рамките на същия ден сандвичи и закуски – 3 вида, хляб и хлебни изделия; приготвени в рамките на същия ден салати – 3 вида, супи (месни, безмесни), таратор, аламинути, топли ястия – 4 вида (месни, безмесни, скара), десерти – 2 вида. Пресни плодове – 2 вида, захарни и шоколадови изделия – 5 вида, топли напитки, айран, безалкохолни напитки (различни видове), минерална вода. Да не се предлагат високо алкохолни напитки. Да се осигури възможност предлаганата храна да бъде опакована подходящо за отнасяне извън помещението. Допуска се продажбата на хранителни продукти (кашкавал, сирене, колбаси и др.).
Кандидатът,  спечелил търга трябва да предлага на служителите на КЗЛД отстъпка от предлаганите в обекта храни най-малко в размер на 10% от цените по своя ценоразпис.
Кандидатът, спечелил търга трябва да обслужва само служители на КЗЛД от 11:15 часа до 11:45 часа. Външни лица се допускат до 11:15 часа и след 11:45 часа.
Кандидатът, спечелил търга, да се съобразява със забраната за тютюнопушене в обекта.
Кандидатът, спечелил търга, да се снабди от свое име и за своя сметка с всички задължителни разрешителни за започване и осъществяване на дейността.
Разходите за електроенергия, топлоенергия и вода се определят от контролни измервателни уреди. Консумативните разходи за електроенергия и вода, се заплащат по сметка на КЗЛД. Консумативните разходи за топлоенергия ще се заплащат от бъдещия наемател съобразно ползваната отопляема площ (помещението през отоплителния сезон трябва да бъде отоплено).
Снабдяването на обекта със стоки и изнасянето на отпадъците да се извършва с транспорт на кандидата, спечелил търга.
Кандидатът, спечелил търга да извършва почистване и поддържане на санитарно-хигиенните условия в обекта съгласно изискванията на съответната Регионална здравна инспекция.
Предлаганият от кандидата асортимент да отговаря на всички изисквания на съответната Регионална здравна инспекция и Българската агенция по безопасност на храните.
Кандидатът, спечелил търга да осигурява използване на помещението за мероприятия на Комисията и да предложи възможност за доставяне на храна по заявка на КЗЛД.
При необходимост от дооборудване на помещението кандидатът, спечелил търга поема да оборудва обектa за своя сметка. Помещението е оборудвано с поточна линия за храна с топла и студена витрина, вентилационна система, с 14 бр. мобилни маси с по четири места и 60 бр. столове. 
Въвеждане в експлоатация на барчето – бюфет за ежедневна доставка на готова храна и целодневно предлагане на храни и напитки за КЗЛД, нейната администрация и посетители, в едномесечен срок от сключване на договора. 
Срокът за закупуване на тръжна документация за участие в търга и получаване на документацията е до 01.10.2020 г., всеки работен ден  до 17.00 ч.
Цена на тръжните книжа - 5,00 (пет) лева.
Сумата се внася по сметка на КЗЛД:
IBAN: BG18 BNBG 9661 3000 1586 01; BIC BNBGBGSD при банка БНБ – ЦУ.
Крайният срок за подаване на заявленията за участие е 17,00 ч. на 06.10.2020 г.  Заявленията с необходимите документи за участие в търга се подават срещу представен документ за самоличност, в деловодството на КЗЛД, с адрес: гр. София-1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, партер.
Търгът ще се проведе на 07.10.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала на КЗЛД, с адрес: гр. София-1592, Столична община, район „Младост”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, ет. 4. 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2