Начало » По жалби » Съобщение до Неделчо Ангелов Неделчев

Съобщение до Неделчо Ангелов Неделчев

14.09.2020
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с подаденото от Вас искане (жалба) с рег. № ППН-01-314 от 08.05.2020 г. с предмет реализиране на правото на достъп до лични данни, Комисията за защита на личните данни уведомява г-н Неделчев, че в деловодството на комисията е оставено адресирано до него писмо (№ ППН-01-314#1/07.08.2020 г.), което следва да получи и съдържащо указания как следва да упражни правата си пред администратора на лични данни.
В 7-дневен срок от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на настоящото съобщение, следва да получите цитираното по-горе писмо в деловодството на Комисията в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
Сред изтичане на 7-дневен срок от датата на поставяне на това съобщение в интернет страницата на КЗЛД, писмото, което следва да получите се счита за връчено.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings