Начало » По жалби » Съобщение до Таквор Бодурян

Съобщение до Таквор Бодурян

18.06.2020
 
На основание чл. 1, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс, се съобщава на господин Таквор Бодурян, че с решение на КЗЛД от проведено заседание на 21.05.2020 г., жалба с рег. ППН-01-1420/23.08.2019 г., подадена от Бохос Манукян; жалба с рег. ППН-01-1422/23.08.2019 г., подадена от Серж Манашян; жалба с рег.  ППН-01-1455/29.08.2019 г., подадена от Тодорина Желязкова; жалба с рег.  ППН-01-1465/30.08.2019 г., подадена от Соня Хованян; жалба с рег.  ППН-01-1476/02.09.2019 г., подадена от Нерсес Ширинян; жалба с рег. ППН-01-1498/05.09.2019 г., подадена от Михран Кирекинян; жалба с рег. ППН-01-1522/11.09.2019 г., подадена от Антраник Шакариян; жалба с рег. ППН-01-1533/13.09.2019 г., подадена от Кеворк Шалджиян, всичките насочени срещу него са обявени за редовни и допустими като на основание чл. 32 от АПК, са обединени за разглеждане в едно и също административно производство, по което е конституиран като ответна страна.
На основание горното и в качеството Ви на ответник, Виуведомяваме, че описаните по-горе жалби ще бъдат разгледани в открито заседание на Комисията за защита на личните данни, което ще се проведе на 01.07.2020 г. от 13:00 часа в сградата на комисията на адрес: град София, ул. „Цветан Лазаров” № 2 (сграда на Институт по отбраната към Министерство на отбраната), заседателна зала.
Присъствието Ви (лично или чрез представител) не е задължително, като следва да имате предвид, че при желание да присъствате на заседанието, допускането Ви до сградата на КЗЛД ще става само при спазване на действащите противоепидемични мерки, произтичащи от извънредната епидемична обстановка в страната. Конкретните мерки, предприети от КЗЛД са публикувани на сайта на комисията.
В случай, че желаете да се запознаете с тях, Ви информираме, че е осигурен достъп до материалите по преписката, като копие от същите може да получите след молба, подадена по пощата с писмо, по електронен път или по факс.
На господин Таквор Бодурян се указва, че с изтичане на 7-дневен срок от поставянето му на таблото за обявления на комисията и от публикуването му в Интернет страницата на административния орган, настоящото съобщението се счита за връчено по отношение на него – в качеството му на ответна страна в описаното административно производство.  
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings