Начало » По жалби » Съобщение до Емил Красимиров Кунев

Съобщение до Емил Красимиров Кунев

20.05.2020
 
На основание чл. 18a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомяваме, в качеството на жалбоподател г-н Емил Красимиров Кунев от гр. Сливен, че по жалба с рег. № ППН-01-563 от 9.06.2019 г. са оставени адресирани до него документи/книжа в деловодството на Комисията с адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, които можете да получите в 7-дневен срок от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на настоящото съобщение.
Документите/книжата се смятат за връчени с изтичането на срока за получаването им.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings