Начало » По жалби » Съобщение до „Ваяния-91“ ЕООД

Съобщение до „Ваяния-91“ ЕООД

19.05.2020
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с жалба с рег. № ППН-01-1339 от 19.08.2019 г. уведомява „Ваяния-91“ ЕООД, че в деловодството на Комисия за защита на личните данни, на адрес гр. София, ул. „Цветан Лазаров“ № 2, са оставени адресирани до дружеството документи/книжа по административна преписка № ППН-01-1339/19.08.2019 г. по описа на комисията, а именно писмо с рег. № ППН-01-1339(2019)#3 от 04.11.2019 г. ведно с приложения, което може да получи в едноседмичен срок от поставяне на съобщението на таблото в сградата на Комисията за защита на личните данни и на интернет страницата на комисията - www.cpdp.bg.
Документите/книжата се смятат за връчени с изтичане на срока за получаването им.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личнитеКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings