Начало » По жалби » Съобщение до Славка Боянова

Съобщение до Славка Боянова

02.04.2020
 
На основание разпоредбата на чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), уведомява  г-жа Славка Боянова, в качеството ѝ на жалбоподател, по жалба № ППН-01-821/09.10.2018 г. за постановено по жалбата Решение с № ППН-01-821/2018 г. от 19.11.2019 г., като получаването не е потвърдено на посочения електронен адрес.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от момента на съобщаването му, т.е. от момента на публикуване на съобщението на страницата на Комисията, чрез КЗЛД, пред Административен съд София – град.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings