Начало » По жалби » Съобщение до Петя Николаева Стефанова

Съобщение до Петя Николаева Стефанова

30.03.2020
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с подаденото от Вас искане (жалба) с рег. № ППН-02-52 от 10.02.2020 г. с предмет неправомерно обработване на личните Ви данни, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) Ви уведомява, че в 14-дневен срок от датата на поставяне в интернет страницата на КЗЛД на настоящото съобщение следва да отстраните нередовности в жалба си. След изтичане на 14-дневния срок, считано от публикуването на настоящото съобщение, то ще се счита за връчено.
Срокът за отстраняване на нередовностите е 3 – дневен и започва да тече след изтичане на 14-дневния срок от датата на поставяне в интернет на настоящото съобщение. Неотстраняване на нередовностите в срок ще доведе до прекратяване на производството. За да отстраните нередовностите е необходимо да посочите пълен постоянен адрес и адрес за кореспонденция, телефонен номер и електронен адрес (ако разполагате), датата, на която сте узнали за нарушението и данни за лицето срещу, което е подадена жалбата (по възможност име).
В изпълнение на указанията следва да депозирате заявление до Комисията, в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, по пощата или по електронен път с електронен подпис на адрес: kzld@cpdp.bg.
В периода на засилените противоепидемични мерки препоръчваме комуникацията с КЗЛД да се осъществява неприсъствено, чрез наличните за това средства.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данниКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings