Начало » По жалби » Съобщение до Кристиян Кирчев

Съобщение до Кристиян Кирчев

06.03.2020

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с подаденото от Вас искане (жалба) с рег. № ППН-02-620 от 25.11.2019 г. с предмет неправомерно обработване на личните Ви данни, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) Ви уведомява, че в 7-дневен срок от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на настоящото съобщение следва да получите писмо (рег. № ППН-02-620#1/27.01.2010 г.) в деловодството на КЗЛД на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа. След изтичане на 7-дневния срок, настоящото съобщение ще се счита за връчено.
Информираме Ви, че писмото, което следва да получите, съдържа указания за отстраняване на нередовности в горепосочената жалба. Срокът за отстраняването им е 3 – дневен. Неотстраняване на нередовностите в срок ще доведе до прекратяване на производството. За да отстраните нередовностите е необходимо да потвърдите жалбата си със собственоръчен или електронен подпис, да посочите пълното си име, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, телефон и датата на узнаване на твърдяното нарушение.
В изпълнение на указанията следва да депозирате заявление на място в деловодството на Комисията, в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, по пощата или по електронен път с електронен подпис на адрес: kzld@cpdp.bg
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings